2023, Cilt 39, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-017
Neonatal ishalli buzağılarda hemogram parametrelerinin mortalite ile ilişkisi
Merve Ider1, Amir Naseri1, Alper Erturk2
1Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Konya, Turkey
2Hatay Mustafa Kemal University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Hatay, Turkey
Anahtar Sözcükler: Buzağı ishali, mortalite, hemogram, etiyoloji
Görüntülenme Sayısı:651 - İndirilme Sayısı: 341

Amaç: Bu çalışmada, farklı etiyolojik etkenlere bağlı gelişen neonatal buzağı ishalinde hemogram parametrelerinin mortalite ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 50 ishalli buzağı dahil edildi. Buzağılar hayatta kalma durumlarına göre iyileşen ve ölen buzağılar olarak 2 gruba ayrıldı. Ayrıca dışkı hızlı test kitinde ishale neden olan etiyolojik etken temelinde bakteriyel (E. coli), viral (Rotavirüs ve Koronavirüs) ve paraziter (Cryptosporidium parvum) olmak üzere 3 alt gruba ayrıldı. Total lökosit (WBC), lenfosit (Lym), monosit (Mon), granülosit (Gra), eritrosit (RBC), ortalama eritrosit hacmi (MCV), hematokrit (HCT), ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), eritrosit dağılım genişliği (RDW), hemoglobin (Hb) ve trombosit (PLT) düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Etiyolojiden bağımsız olarak, ölen buzağıların MCHC düzeyleri hayatta kalan buzağılardan daha düşüktü (cut-off: 32.15 g/dL, 68% sensitive, 62% spesifite, p = 0.041). Ayrıca, viral etiyolojiye sahip, ölen buzağıların MCHC düzeyleri, hayatta kalan buzağılardan daha düşüktü (cut-off: 31.75 g/dL, 85% sensitive, 75% spesifite, p = 0.029). E. coli etiyolojisine sahip ölen buzağıların RBC düzeyleri, hayatta kalan buzağılardan daha düşüktü (cut-off: 9.27 ×103 cells/mL, 83% sensitive, 84% spesifite, p = 0.024). C. parvum ile enfekte buzağıların hemogram parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.

Öneri: MCHC ve RBC düzeyleri, yenidoğan buzağı ishalinde mortalite tahmininde istatistiksel olarak anlamlıydı. Hemogram parametrelerinin diğer kan parametreleri (kan gazı vb.) ile birlikte değerlendirilmesi mortalite tahmininde daha faydalı olabilir.