2023, Cilt 39, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-024
Malign meme tümörlü köpeklerde bazı biyokimyasal parametrelerin araştırılması
Tarik Safak
Kastamonu University, Veterinary Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology, Kastamonu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Biyokimyasal parametreler, köpek, meme tümörleri
Görüntülenme Sayısı:635 - İndirilme Sayısı: 275

Amaç: Bu çalışmada, meme tümörü olan dişi köpeklerde biyokimyasal parametrelerin cut-off değeri belirlenerek teşhis için biyobelirteç olarak kullanılabilirliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize rutin ovariohisterektomi için getirilen (kontrol grubu, n = 14) ve meme tümörü olan (CMT grubu, n = 14) dişi köpekler çalışmaya dahil edildi. Biyokimyasal parametrelerden albümin (ALB), alkalin fosfataz (ALP), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), gama-glutamiltransferaz (GGT), total protein (TP), direkt bilirubin (DB), total bilirubin (TB), kreatin, kreatin kinaz-N-asetil-sistein (CK-NAK), üre, fosfor (P), magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) düzeyleri otomatik bir biyokimya analizör ile ölçüldü.

Bulgular: ALP (p: 0,048), ALT (p < 0,000), AST (p: 0,043), GGT (p: 0,013), TP (p: 0,010), DB (p: 0,043), TB (p: 0,018), kreatin (p < 0,000), P (p < 0,000) ve CK-NAC (p < 0.000) düzeyleri CMT grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek anlamlı bulundu. Mg (p < 0,000) düzeyi kontrol grubunda daha yüksek olmasına rağmen, gruplar arasında ALB, üre ve Ca düzeyleri için istatistiksel olarak fark bulunmadı (p > 0,05). ALP, ALT, AST, GGT, TP ve kreatin düzeylerinin, sırasıyla 0.656, 0.831, 0.610, 0.792, 0.942 ve 0.974 eğri altında kalan alan değerleri ile meme tümörlerinin teşhisi için kullanılabileceği görüldü.

Öneri: ALP, ALT, AST, GGT, TP ve kreatinin köpek meme tümörü için yardımcı tanı araçları olabileceği kanısına varıldı.