2023, Cilt 39, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-143
Pasteurella multocida'nın kapsül sentezindeki esrarengiz manipülatörler: Demir alım proteinleri
Asli Balevi1, Aysegul Ilban2, Ali Uslu1, Zafer Sayin1, Ayten Gok1, Beatriz Padron1, Eda Toslak1, Osman Erganis1
1Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Konya, Türkiye
2Department of Microbiology, Konya Numune Hospital, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Çoklu linear regresyon analizi, Pasteurella multocida, pnömoni, virülans ilişkili genler
Görüntülenme Sayısı:774 - İndirilme Sayısı: 292

Amaç: Pasteurella multocida'daki spontan kapsül kaybı veya kapsül değişiklikleri, tekrarlanan laboratuvar geçişlerinden, pozitif veya negatif düzenleyici genlerden veya bilinmeyen bir genden kaynaklanabilir. Bu çalışmada, tipik olmayan ve tipik P. multocida suşlarının fenotipik, genotipik ve biyotipik özelliklerinin karşılaştırılması, kapsül sentezindeki baskın genlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada kapsül tipi belirlenen 56 suş ve kapsül tipi belirlenemeyen otuz altı suş kullanıldı. İzolatlarda baskın genlerin (serogrup, serotip, toksin, adezin, demir alımı ve koruyucu) varlığına dayalı olarak çoklu doğrusal regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Bu suşların kültür yöntemleri ile koloni morfolojileri değerlendirildiğinde, tipik suşlarda (%87,5) mukoid koloni oluşumu, tipik olmayan suşların aksine (%27,7) yaygın olarak saptanmıştır. Tipik suşlarda en yüksek ptfA, ompA ve tadD gen yüzdeleri sırasıyla %78,57, %75 ve %69,64 idi. Tipik olmayan suşlarda en yüksek ompA, ptfA ve tadD gen oranları sırasıyla %61,1, %52,78 ve %52,78 idi. Çoklu lineer regresyon analizi sonuçlarına göre, hgbA ve hgbB genlerinin birlikteliği tipik olmayan suşlarda kapsül sentezinin artmasına neden olmuştur. Bu suşlarda ompA geninin varlığı, ikinci olarak bir indüksiyondu. Diğer genler, tipik olmayan suşlarda kapsül sentezinde etkili değildi.

Öneri: Tipik olmayan P. multocida suşlarının oluşumundaki en önemli etkinin HgbA ve HgbB genlerinin yeterli olmaması ile ilgili olduğu belirlendi. P. multocida'nın demir kısıtlamalı koşullar altında yoğun bir şekilde kapsüllenmemiş olabileceği düşünüldü. Sonuç olarak, P. multocida, demir alma proteinlerine bağlı olarak kapsülünü değiştirebilir veya kapsülünü kaybedebilir.