pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 101-108
AKKARAMAN KOYUNLARININ HEMAL DÜĞÜMLERİNİN HİSTOLOJİSİ VE ALFA-NAFTİL ASETAT ESTERAZ (ANAE) POZİTİF LENFOSİTLERİN YERLEŞİMLERİ ÜZERİNDE IŞIK MİKROSKOPİK BİR ÇALIŞMA
Emrah Sur1, Mehmet Faruk Aydın2, İllhami Çelik1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hısıolojı vc Embriyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Koyun, hemal düğüm, ANAE
Görüntülenme Sayısı:1972 - İndirilme Sayısı: 1396

Bu çalışmada, Akkaraman koyunlarındaki hemal düğümlerin histolojik yapıları ve bu organlardaki aîfa-naftil asetat es-teraz (ANAE) pozitif lenfositlerin yerleşimlerinin belirlenmesi amaçlandı. Bu amaçla 2 yaşlı 20 Akkaraman koyunundan alınan hemal düğümü örnekleri materyal olarak kullanıldı. Rutin histolojik işlemleri takiben alman kesitlere Crossman'ın üçlü boyası, hemaloksilen-eozin, Gordon ve Sweet'in retiküler iplik boyası, toluidin mavisi, metil-green pironin ve Pappenheim'ın panoptik boyama yöntemleri uygulanırken, kriyostat kesitlerinde alfa-naftil asetat esteraz (ANAE) demonstrasyonu gerçekleştirildi. Hemal düğümlerin düz kas hücrelerini de içeren bağ dokusundan bir kapsülle çevrildiği ve organın, içleri kanla dolu subkapsüler ve derin sinuslardan oluşan gelişmiş bir sinus sistemine sahip olduğu gözlendi. Hemal düğümlerin çatısını retiküler bağ dokusu oluşturmaktaydı. Organda korteks ve medula ayırımı belirgin değildi. Lenf folikülleri ve lenfatik kordonlarda plazma hücreleri, megakaryositler, makrofajlar ve mast hücreleri gözlendi. Organda belirgin lenf damarfarı ve lenfatik sinuslara rastlanmadı. ANAE-pozitif lenfositlerin, özellikle sekonderfoliküllerin germinal merkezlerinde yoğunlaştığı dikkati çekti.