2024, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-015
Streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda rosemary yağının antihiperlipidemik etkisinin değerlendirilmesi
Deniz Uluisik, Ercan Keskin
Selcuk Univercity, Veterinary Faculty, Department of Physiology, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Diyabet, lipit profil, rat, rosemary
Görüntülenme Sayısı:326 - İndirilme Sayısı: 83

Amaç: Bu çalışmada streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda lipit profil üzerine rosemary yağının potansiyel etkileri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada otuz iki adet yetişkin erkek Wistar Albino rat kullanıldı. Çalışma grupları; kontrol grubu (C, n=6), rosemary grubu (R, n=6), diyabet grubu (STZ, n=10) ve diyabet+rosemary grubu (STZ+R, n=10) olarak oluşturuldu. Rosemary yağı alan gruplara üç hafta süreyle günlük 200 mg/ kg oral dozunda rosemary yağı uygulandı. Diyabet iki gün üst üste günlük tek doz olarak 0.1 M sitrat bufferda (pH 4.5) 40 mg/kg dozunda subkutan streptozotosin enjeksiyonu ile oluşturuldu. Üç haftanın sonunda, tüm hayvanlardan alınan kan örneklerinde lipit parametreleri değerlendirildi.

Bulgular: Bu çalışmada, diyabet grubunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında plazma trigliserit, total kolesterol ve LDL-kolesterol seviyeleri önemli ölçüde yükselirken, plazma HDL-kolesterol seviyeleri de önemli ölçüde azaldı. Bununla birlikte, rosemary yağının streptozotosin ile indüklenen diyabetik ratlara uygulanması ile plazma trigliserit, total kolesterol ve LDL-kolesterol seviyelerinde önemli bir azalma gözlenirken, plazma HDL-kolesterolünde belirgin bir artış gözlendi.

Öneri: Mevcut bulgular sonucunda rosemary yağının antihiperlipidemik özelliklere sahip olabileceği ve diyabet tedavisinde bitkisel ilaç olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.