2004, Cilt 20, Sayı 4, Sayfa(lar) 085-091
HASMER, HASAK VE ALMAN SİYAH BAŞ KOYUN IRKLARININ GENETİK YAPILARININ MİKROSATELLİT MARKERLARLA İNCELENMESİ
Zafer Bulut1, Mehmet Nizamlıoğlu1, İnci Togan2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
2Orta Doğu Teknik Ünıversiıesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Koyun. Geneıik Yapı, Mikrosalellit
Görüntülenme Sayısı:2325 - İndirilme Sayısı: 2461

Bu çalışmada, i sal (Alman Siyah Baş) ve 2 melez (Hasmer ve Hasak) olmak üzere 3 farklı koyun ırkı arasındaki genetik farklılık/benzerlik araştırılmıştır 8u amaçla, moleküler maıkerfardan 3 adet mikrosatellit markeri (OarFC820, OarJMP29 ve OarJMP58) kullanılmışı ır. Irklar arası genetik çeşitliliğin oldukça yüksek olduğu ve Fgj değerlerinin istatistik! olarak önemli (P<0001) olduğu belirlenmiştir. Hasmer ve Hasak ırklan için hesaplanan FST değerinin ıstatistiki olarak önemsiz (P>0.05) olduğu ve bu iki ırkın genetik olarak birbirlerinden farklı olmadıkları gözlemlenmiştir. Bulun populasyonlarda ırk içi F13 değerleri önemsiz (P>0.05) olarak bulunmuş ve Hardy-Weinberg dengesinden sapmanın olmadığı gözlenmiştir.