2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 023-034
TUZLANMIŞ ve POTASYUM SORBAT UYGULANMIŞ ALABALIK (Oncorhynchus mykiss W.) FİLETOLARININ RAF ÖMRÜ ile SORBAT KALINTILARlNIN İNCELENMESİ
Ayşe Gürel İnanlı1, Bahri Patır2
1Fırat Üniversilesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.), Tuzlanmış balık, Potasyum sorbat, Kalite
Görüntülenme Sayısı:2402 - İndirilme Sayısı: 1414

Bu araştırmada, tuzlanmış ve potasyum sorbat uygulanmış alabalık filetolannın üretimi ve muhafazası sırasında meydana gelen kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal değişimler incelendi. Bu amaçla; filetolara %10 ve %15 (w/w) NaCI ite %1. %5 ve %10 oranlarında (w/v) potasyum sorbat uygulandı. Fileto örnekleri polietilen torbalara vakumlanarak ambalajlandı ve -f4°C'de muhafaza edildi. Örnekler üretimin belli aşamalarında (fileto, tuzlama ve kurutma sonu) vo muhafazanın 7., 14., 28., 42., 56.. 70. ve 84. günlerinde kimyasal (pH, rutubet, tuz, TVB-N, TBA sayısı ve sorbik asit miktarları) ve mikrobiyolojik (toplam mezofilik aerob, maya ve küf sayısı) yönden analiz edildi. Ayrıca, örnekler 8 kişilik panelist grup tarafından muhafazanın 7., 14., 28., 42., 56. ve 70. günlerinde duyusal açıdan incelendi. Çalışmada, yapımda kullanılan tuz miktarının artması ile birlikte potasyum sorbatın antimikrobiye! etkisinin arttığı; dolayısıyla tuz ile potasyum sorbat arasında sinerjistik bir etkinin mevcut olduğu belirlendi. Üretim şekline bağlı olarak elde edilen ürünün kimyasal kalitesinin oldukça iyi olduğu gözlemlendi. Ayrıca potasyum sorbatın farklı konsantrasyonlarda uygulanmasıyla üründeki sorbik asit miktarlarının farklı düzeylerde- bulunduğu, ancak bu miktarların normal tüketimde sağlık açısından risk taşımadığı tespit edildi. Yapılan duyusal analiz sonuçlarına göre, potasyum sorbat uygulanan örneklerin tüketilebilir niteliklerinin potasyum sorbat uygulanmayan örneklere göre daha iyi olduğu görüldü. Sonuç olarak bildirilen şekilde teknolojik işteme tabi tutulan alabalık filetolarının uygun muhafaza koşullarında en az 70 gün bozulmadan saklanabileceği belirlendi.