pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 043-047
HATAY YÖRESİ SIĞIR, KOYUN VE KEÇİLERİNDE BRUSELLOZİS'İN SEROPREVALANSI
Özkan Aslantaş1, Nesrin Turan2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, HATAY
2Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Seroloji Laboratuvan, İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: Brusellozis, Koyun, Keçi, Sığır, Seroprevalans
Görüntülenme Sayısı:1839 - İndirilme Sayısı: 1561

Bu çalışmada Hatay merkez vo ilçe köylerinden alınan 589 koyun, 440 keçi ve 452 sığır kan serumu brusellozis yönünden incelendi. Koyun serumları Rose Bengal Plate Test (RBPT), Serum Aglütinasyon Testi (SAT) ve Kompîemeni Fik-zasyon Testi (KFT) ile, keçi ve sığır serumları RBPT ile incelendikten sonra KFT ile konfirme edildi. Koyun serumlanmn % 4.92'si KFT ile pozitif bulunurken keçilerin % 1.49'u ve sığırların % 2.21'i seropozitif olarak tespit edildi.