pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 075-079
ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERDE YABANİ HAYVAN REFAHI VE KORUNMASI
Ayşe Menteş Gürler
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Uluslar Arası Sözleşmeler, Hayvan Koruma, Hayvan Refahı, Doğa Koruma
Görüntülenme Sayısı:1710 - İndirilme Sayısı: 1312

Sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak doğal kaynakların bilinçsiz ve aşırı kullanımı ekolojik dengenin, gittikçe daha olumsuz yönde bozulmasına neden olmaktadır. Günümüzde bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar, biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve gelecek kuşaklara aktarılması temelinde yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda ulusal ve uluslar arası ölçekte bilimsel araştırmalar ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de, yabani hayvanlann korunması konusundaki çalışmalar, ulusal mevzuatın yan ıs ıra, uluslar arası sözleşmeler ya da üye olunan uluslar arası kuruluştan n faaliyetleri ve önerileri çerçevesinde yürütülmektedir. Yabani hayvanlann sınır aşan hareketleri de dikkate alındığında; bu hayvanların korunması ile ilgili çalışmaların uluslar arası işbirliği temelinde sürdürülmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Bu araştırma, Türkiye'nin "doğa koruma" konusunda taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerde, yabani hayvanların refahı ve korunması konu lan nı incelemek amacıyla yapılmıştır.