pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2004, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-052
PGF2a İLE ÖSTRUSLARI SENKRONİZE EDİLEN DÜVELERDE TOHUMLAMA SONRASİ UYGULANAN GNRH'NIN FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
Mustafa Sönmez, Seyfettin Gür
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Düve, Puberta, PGF2a, GnRH, Gebelik Oranı
Görüntülenme Sayısı:2074 - İndirilme Sayısı: 2365

Bu çalışma, PGF2a ile sen kron ize edilerek tohumlanan pubertal düvelerle doğal östruslarında tohumlanan pubertal düvelerin gebelik oranlarını karşılaştırılmak ve bu hayvanlara tohumlamadan hemen sonra GnRH uygulanmasının fertilite üzerine olumlu bir etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada, materyal olarak yaşlan 11-13 ay arasında değişen, 114 düve kullanıldı. Düveler tesadüfi olarak 4 gruba ayrıldı. Grup NE (n=29) ve grup NE+G (n=28)'deki düveler doğal östruslarında kızgınlık belirtilerinin tespitinden yaklaşık 12 saat sonra tohumlandı. Grup SN (n=29) ve grup SN+G (n=28)'deki düvelere ise 11 gün arayla 2 kez 0.5 mg eloprostenole (Estrumate®) uygulanarak Östrusları senkronize edildi Hayvanlar ikinci enjeksiyonu takip eden 36-108. saatler arasında kontrol edilerek kızgınlığın tespit edilmesinden yaklaşık 12 saat sonra tohumlandı. Tohumlamadan hemen sonra grup NE+G ve grup SN+G "de ki düvelere 0,1 mg gon adore I in (Ovarelin®) enjekte edildi. Yapılan çalışmada, senkronize edilen pubertal düvelerde östrus görülme oranı %78.9 olarak belirlendi Senkronize edilerek tohumlanan düvelerin gebelik oranında (%45.8), doğal östruslarında tohumlanan düvelerin gebelik oranına (%79.3) göre önemli bir azalma olduğu (P=0.011) tespit edildi. Senkronize edilen hayvanlara tohumlamadan hemen sonra GnRH uygulanması (Grup SN+G) sonucu elde edilen gebelik oranı (%71.4), GnRH uygulanmayan senkronize edilmiş düvelerin (Grup SN) gebelik oranlarına göre (%45.8) artış göstermesine rağmen aradaki fark istatisliki olarak önemsiz (P =0.083) bulundu. Sonuç olarak. PGF2a ile senkronize edilen pubertal düvelerde ilk tohumlama sonucu elde edilen gebelik oranı azalmıştır. Bununla birlikte, senkronize edilen pubertal düvelere tohumlamadan hemen sonra GnRH uygulanması gebelik oranını önemli derecede artırmamasına rağmen fertiliteyi olumlu yönde etkileyebilir.