pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 013-017
BİR KÖPEKTE SAFRA KESESİ TAŞI VE URSOOEOKSİKOLİK ASİT İLE SAĞALTIMI
Mehmet ŞAHAL1, Murat GÜZEL2, Buğrahan Bekir YAĞCI3, Kerem URAL1
1Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, HATAY
3Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KIRIKKALE
Anahtar Sözcükler: Safra Kesesi Taşt, Ursodeoksikollk Asit, Köpek
Görüntülenme Sayısı:2346 - İndirilme Sayısı: 5500

Bu olgu sunumunda, bir köpekte doğal olarak oluşmuş radyolüsent safra kesesi taşının Klinik, ultrasonografik, biyokimyasal bulguları ve sağaltımda ursodeoksikollk asit'in etkinliğinin bildirilmesi amaçlanmıştır Bu olgunun materyalini iştahsızlık, letarji ve kusma şikayetleri ile getirilen 11 yaşlı, dişi, Collie ırkı bir köpek oluşturdu Fiziksel muayenede abdomenin ön kısmında palpasyonda ağrı tespit edildi. Kan serumu biyokimyasal analizlerinde; üre 28 mg/dl. kreatinm 0.9 mg/dl, ALT 50 IU/L, ALP 350 IU/L, AST 300 IU/L, GGT 71 IU/L, total bilirubin 0.5 mg/dl, direk bilirubin 0,4 mg/dl, indir ek bilirubin 0.1 mg/dl, kolesterol 350 mg/dl ve trigliserit 215 mg/dl olarak belirtendi. Ultrasonografik muayenede karaciğer parenşimi, safra kesesi ve safra kanalları duvannın hiperekoik görünümde olduğu, safra kesesi içerisinde 9 mm çapında, akustik gölgelenme izlenmeyen bir kitle tespit edildi. Hastaya klinik, laboratuar ve ultrasonografik bulgulara dayanılarak obstrüksiyona neden olmayan radyolüsent safra kesesi taşı ve kofanjltis tanısı konuldu. Sağaltımda, 15 gün süreyle 25 mg/kg dozda 12 saat arayla ampisiiin+sulbaktam im., 10 m g/kg dozda 12 saat arayla metronidazol peroz, 2 mg/kg dozda 12 saat arayla metoklopromid l.m. ve otuz gün süreyle 10 mg/kg dozda günde bir kez ursodeoksikotik asit peroz uygulandı. 30 günün sonunda hastanın ultrasonografik muayenesinde karaciğer ve safra yollarının normal görünümde olduğu ve safra kesesinde kitlesel bir oluşuma rastlanmadığı belirlendi Biyokimyasal analizlerde ise ALT 30 IU/L, ALP 100 IU/L, AST 80 IU/L, GGT 7 IU/L, kolesterol I64mg/dl ve trigliserit 145 mg/dl olarak tespit edildi.