2004, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-018
FARKLI ENERJİ VE PROTEİN KAYNAKLARININ KOYUNLARDA HAM BESİN MADDELERİNİN SİNDİRİLME DERECESİ VE ORGANİZMADA AZOT BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Tayları Aksu1, Suphi Deniz2
1M.K.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, HATAY
2Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Enerji Kaynağı, Protein Kaynağı, Sindirilebilirlik, Azot Birikimi
Görüntülenme Sayısı:5665 - İndirilme Sayısı: 3279

Bu çalışma, farklı enerji (arpa ve melaslı kuru şeker pancarı posası (KŞPP)) ve protein (soya küspesi (SK), formaldehitle muamele edilmiş soya küspesi (FMSK), pamuk tohumu küspesi (PTK)) kaynaklannın kombine edilmesinin ham besin maddelerinin sindirilme derecesi ve organizmada azot binkimi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 4 baş 1 yaşlı Morkaraman toklu kullanılmış!tr. Araştırmada kullanılan yem karmalarında kuru madde, organik madde, ham protein, ham selüloz, ham yağ ve azotsuz öz maddelerin sindirilme dereceleri benzer bulunmuştur (P>0.05). Arpa+FMSK, KŞPP+FMSK, KŞPP+SK+PTK ve ticari besi yeminde, bu parametrelere ait sindirilme dereceleri sırasıyla kum madde için %79.49, 79.03, 81.20 ve 77.91; organik madde için %80.38, 80.24, 93.37 ve 80.49; ham protein için %72.48, 70.52. 76.80 ve 74.56: ham selüloz için %67.00, 70.17, 73.87 ve 65.03; ham yağ için %89,12, 85.85. 92.22 ve 84.71; N'suz öz maddeler için ise %84.26, 86.03, 87.29 ve 85.59 olarak bulunmuştur. Azot dengesi denemesinde de, gruplar arasında bir farklılığın olmadığı, organizmada biriken azot miktarının Arpa+FMSK, KŞPP+FMSK, KŞPP+SK+PTK ve ticari besi yeminde sırasıyla 10.14 g, 7.22 g, 7.14 g ve 8.51 g olduğu ve bu değerlerin azot tüketiminin sırasıyla %60.36. 42.98, 42.84 ve 51.05'i; sindirilen azot miktarının sırasıyla %82.31, 60.93, 56.58 ve 68.46'sına karşılık geldiği belirlenmiştir. Bu çalışmada, farklı enerji ve protein kaynaklarının ham besin maddelerinin sindirilme derecesini ve organizmada azot birikimini etkilemediği; besi rasyonlarında formaldehil muamelesi üzerinde durulması gerektiği, ayrıca bu bulgulann daha güvenli yorumlanabilmesi için, yedirme denemeleri ile desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.