2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 005-009
BAKIRIN KUZULARDA BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ
İsmail Şen1, Ercan Keskin2, Mahmut Ok1, Hüdai İpek3, Ramazan Çöl2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklan Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Bakır, Kuzu. Biyokimyasal Parametreler
Görüntülenme Sayısı:2406 - İndirilme Sayısı: 1852

Bu çalışmada, Akkaraman kuzularda bakır yetersizliğinin ve rasyona bakır ilavesinin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkileri araştın im ıştır. Çalışmada materyal olarak sağlıklı, yaklaşık 3 aylık ve canlı ağırlıkları ortalama 16-18 kg olan 16 adet erkek Akkaraman kuzu kullanıldı. Hayvanların ortalama canlı ağırlıkları bırbınne yakın olacak şekilde 3 eşit gruba ayrıldı. Gruplar; Grup 1 kontrol, gmp 2 bakır ilaveli (Cu+) ve grup 3 ise bakır yeteısiz(Cu-) şeklinde sınıflandırıldı Kan örneklen doneme öncesi ve denemenin üçüncü ayında alındı. Üç ay süresince bakır eksikliği oluşturulan ve bakır ilavesi yapılan kuzularda klinik olarak yetersizlik veya toksikasyonla ilgili belirtilere rastlanılmadı. Bakır yetersizliği oluşturulan kuzular ile bakır ilavesi yapılan kuzuların biyokimyasal parametrelenn seviyeleri, kontrol kuzularla kıyas edildiğinde, deneme Öncesi ve denemenin sonunda serum biyokimyasal değişimlerindeki bireysel farklılıklar oluşmasına rağmen, ıstatiksel açıdan önemli olmadığı belirlendi. Sonuç olarak, kuzularda deneysel olarak subklinik bakır yetersizliğinin ve yemlere 25 mg/kg bakır ilavesinin bazı biyokimyasal parametreler üzerinde önemG bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.