pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 019-026
BROİLER KARMA YEMLERİNE FARKLI ORANLARDA KATILAN MUAMELELİ BURÇAĞIN (VICIA ERVILIA) BÜYÜME VE KARKAS ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Mehmet Avcı1, Rahmi Kanat2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Broiler, Performansı, Burçak, Muamele
Görüntülenme Sayısı:1762 - İndirilme Sayısı: 1090

Bu çalışma, broiler karma yemlerine %4, %7. %10 düzeylerinde katılan ham. ıslatılmış, haşlanmış, kavrulmuş burçağın (Vicia ervilia L Wild) verim performansı ve karkas Özelliklerine etkilerini incelemek amacıyla yapıldı. Araştırmada toplam 390 adet broiler civciv kullanıldı. Bir kontrol, bir ham (işlenmemiş burçak) ve 3 işlenmiş burçak (ıslatma, haşlama, kavurma) ite gerçekleştirilen denemede, her muamele 3 seviyede (% 4. %7 ve % 10) ve 3 tekrarlı olarak karma yeme kaiîldı. Deneme 6 hafta sürdü. En yüksek canlı ağırtık. kontrol ve ham burçak gruplarında (sırasıyla, 1349.46 ve 1283.16 g) elde edildi. Islatılmış, haşlanmış ve kavrulmuş gruplar arasında farklılık bulunmadı (sırasıyla 1248.00, 1250.40 ve 1231.09 g). Tüm gruplarda % 4 ve %7 düzeylerinde elde canlı ağırlık değerleri (sırasıyla 1299.84 ve 1275.82 g), %10 düzeyle nndekınden belirgin derecede (1241.60 g} yüksekli (p<0.01). Ham burçak grubunun yem tüketimi kontrol grubundan belirgin derecede düşüktü. Ayrıca ıslatılmış, haşlanmış ve kavrulmuş gruplardaki yem tüketimi ise, hem kontrol hem de ham burçak grubundan önemli derecede düşüktü (p<0,01). %4 ve %7 seviyeli grupların yem tüketimi, % 10 seviyeli gruplardan daha yüksek oldu (p<0.0l). Yemden yararlanma: kontrol, ham. ıslatılmış ve haşlanmış grupları arasında benzer düzeyde idi. Buna karşın kavurma grubunda ise daha düşük olarak gerçekleşti (p<0.01). Tüm gruplarda burçak düzeyleri, yemden yararlanma üzerinde herhangi bir etkisi yoktu. Sonuç olarak; %4 düzeyinde ham burçağın broiler civciv karma yemlerinde kullanılabileceği kanısına varıldı.