pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 049-054
KÖPEKLERDE HALOTAN VE SEVOFLURANIN BAZI HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞERLER İLE ANESTEZİDEN UYANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ali Hayati1, Sait Bulut2
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabiiim Dalı, ŞANLIURFA
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabiiim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Halotan, Sevofluran, Köpek
Görüntülenme Sayısı:2027 - İndirilme Sayısı: 1489

Bu çalışmada değişik yaş, cinsiyet, ırk ve ağırlıkta 30 köpek üzerinde halotan ve sevofluranın anesteziden uyanma ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması yapıldı. Halotan ve sevofluran % 100 oksijen ile birlikte 1.5 MAC dozlarında iki saat süreyle uygulandı. Uyanma döneminde sevofluran grubunda refleksler halotan grubuna göre daha erken oluştu. Ayağa kalkma süresi halotan grubuna göre daha kısa sürelerde gerçekleşti. Hematolojik parametrelerden lökosit sayısı halotan grubunda anesteziden 24 saat sonrada artışına devam etti (p<0.001). Sevofluran grubunda da lökosit sayısında artış meydana geldi fakat bu artış istatistiksel olarak önemsiz bulundu. Her iki grupta eritrosit sayısı, hemoglobin ve PCV değerlerinde anestezi sırasında anlamlı değişiklikler görüldü (p<0.05) ise de 24 saat sonra anestezi öncesi değerlere yaklaştıkları görüldü. Biyokimyasal parametrelerden serum glukoz (p<0.001) ve ALT (p<0.05) düzeylerinde halotan grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulunan değişiklikler görüldü. Sevofluran grubunda anestezi sırasında serum glukoz düzeyinde istatistiksel olarak oluşan anlamlı yükselişin (p<0.01) 24 saat sonra alınan kan serumunda anestezi Öncesi değerlere yaklaştığı görüldü. Diğer biyokimyasal parametrelerden BUM, kreatin, albumin, globulin değerlerinin her iki grupta da fizyolojik sınırlar içinde kaldığı görüldü. Sonuç olarak halotan ile karşılaştırıldığında; sevofluranın kan parametreleri üzerine olumsuz etkisinin daha az, anesteziden uyanma süresinin ise daha kısa olduğu saptandı. Bundan dolayı, genel durum bozukluğu bulunan ve erken uyanması istenen olgularda sevofluranın halotana tercih edilebileceği kanısına varıldı.