pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2003, Cilt 19, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 055-058
GEBE VE GEBE OLMAYAN HOLSTEİN IRKI İNEKLERDE PLAZMA VİTAMİN A VE β-KAROTEN DÜZEYLERİ
Seyfullah Haliloğlu1, Ahmet Semacan2, Nuri Başpınar1, Gökhan Doğruer3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
3Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, HATAY
Anahtar Sözcükler: İnek, β-karoten, Vitamin A, Gebelik
Görüntülenme Sayısı:1738 - İndirilme Sayısı: 987

Bu çalışma, tohumiama sonrası gebe ve gebe olmayan ineklerde, plazma p-karoten ve vitamin A düzeylerindeki değişimlerin belirlenmesi amacıyla, tek doğum yapmış, aynı bakım ve besleme şartlarındaki 20 adet Holstein ırkı inek üzerinde gerçekleştirildi. Vaginal, rektal ve ultrasonogram muayeneler yapılarak reprodüktif problemleri olmadığı belirlenen ineklerin östrus senkronizasyonları yapıldı ve tohumlandılar. Tohumlama sonrası 0-23. günler arasında her bir inekten toplam 11 kez kan Örnekleri alınarak, spektrofotometrik olarak plazma β-karoten ve vitamin A düzeyleri belirlendi. Tohumlama sonrası 25,günde ineklerin ultrasonogram gebelik muayeneleri yapılarak gebe (n=11) ve gebe olmayanlar (n=9) olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Çalışmada gebe ineklerde P-karoten ve vitamin A düzeyleri arasında pozitif korelasyon gözlenirken, gebe olmayanlarda ilişkiye rastlanmamış, ayrıca gebe ve gebe olmayanlar arasında ortalama plazma β-karoten düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar gözlenirken, vitamin A düzeylerinde fark bulanamamıştır. Sonuç olarak; özellikle kapalı ahır besisi yapılan ineklerde fertilite oranının artırılması amacıyla β-karotence zengin beslemenin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.