pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 005-011
İNEK ve DÜVELERDE REAL-TİME, B-MODE ULTRASONOGRAFİ ile FÖTAL CİNSİYETİN BELİRLENMESİ
D. Ali Dinç1, SaitŞendağ1, H. Ahmet Çelik1, İbrahim Aydın1, Seyit Ümütlü2, Faruk Aral3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ensiitüsü, KONYA
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, ŞANLI URFA
Anahtar Sözcükler: Sığır, Fötal Cinsiyet, Ultrasonogram
Görüntülenme Sayısı:1758 - İndirilme Sayısı: 2981

Bu çalışmada gebeliklerinin 55-120. günleri arasında bulunan düve ve ineklerde, B-mode real-time ultrasonogram cihazı ile ıntrarektal tek muayenede fötal cinsiyetin belirlenme olanakları araştırıldı. Değişik yaş ve ırklardakı 115 baş hayvan gebelik günlerine göre 3 farklı gruba ayrıldı. I, grup : 55-70; II. grup: 71-90 ve III. grup : 91-120. günler arasında gebe olan hayvanları ihtiva etmekteydi, Fötal cinsiyet toplam 115 hayvanda 74 olguda (% 64.3) tek ultrasonogram muayeneyle belirlenebilirken, 41 (% 35.7) olguda da, fötüsün uygun olmayan ve düzeltilemeyen intrauterin pozisyonundan dolayı, tek ultrasonogram muayene fötal cinsiyetin belirlenmesinde yeterli olmadı. Fötal cinsiyetin tek uygulama ile bel i ilenebildiği 74 hayvanda doğru teşhis oranı % 78. 4. yanlış teşhis oranı da % 21. 6 oldu. Bu sonuçlara göre gruplardaki doğruluk oranları sırasıyla % 73. 3. % 82. 4 ve % 80 (P > 0.05) olarak belirlendi. Saha şartlarında tek ultrasonogram muayene ile 55-120. günler arası gebe olan düve ve ineklerde fötal cinsiyet % 78,4 doğruluk oranıyla belirlenebildi. Fötal cinsiyetin belirlenmesinde fötüsün intrauterin pozisyonunun ve gebelik döneminin etkili olduğu gözlendi. Fötüsün uygun olmayan pozisyonlarında tekrarlayan muayenelere ihtiyaç duyulabileceği ve cinsiyet teşhisi için gebeliğin 91-120. günleri arasındaki dönemin uygun olmadığı kanısına varıldı.