2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 019-024
POSTNATAL DÖNEMDEKİ RATLARIN İNCE BARSAKLARINDA PANETH HÜCRELERİNİN DAĞILIMI
Nejdet Şimşek1, Hasan Hüseyin Dönmez2
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Kmbriyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: İnce Barsak, Paneth Hücresi Dağılımı, Rat
Görüntülenme Sayısı:2471 - İndirilme Sayısı: 1331

Bu çalışma, postnatal dönemdeki ratlann ince barsak! arında Paneth hücresi dağılımının belirlenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaçla 36 adet Wistar ırkı Albino rat kullanıldı. Ratlar her yaş grubunda 6 adet rat olacak şekilde 0. 15. 30, 90, 180 ve 365 günlük gruplara ayrıldı. Servi kal dislokasyonla dekapite edilen ratlann duodenum, jejunum ve lleumlarından doku örnekleri almaı ak Bouin tespil solüsyonunda tespit edileli, takıplen yapılarak paralinde bloklandı. Bloklardan alman seri kesitler ph!oxine-tar!ra2ine ile boyanarak ışık mikroskobuyla incelendi. Her ince barsak bölümünde bulunan 2400 adet kriptteki Pa-netb hücresi sayıları belirlenerek, elde edilen veriler isıatistiki yöntemlerle analiz edildi. Yapılan değerlendirmelerde Paneth hücrelerinin postnatal dönemin ilk 15 günlük evresinde gözlenmediği, 30 günlük ratlarda ise kriptlerdeki Paneth hücresi yoğunluklarının 90. 180 ve 365 günlüklerden daha yüksek olduğu; erginlerde ise duodenum da ki Paneth hücresi yoğunluğunun giderek azaldığı, bununla birlikte jejunum ve ileum bölümlerinde ise belirgin değişikliklerin oluşmadığı tespit edildi.