2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 057-064
BEYŞEHİR'DE ÜRETİLEN DONDURULMUŞ SUDAK BALIĞI (Stizostedion lucioperca) FİLETOLARININ BAKTERİYOLOJİK KALİTESİ
K. Kaan TEKİNŞEN1, Mukadderat GÖKMEN2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Konya
2İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü, Konya
Anahtar Sözcükler: Sudak balığı, bakteriyolojik kalite, dondurulmuş, fileto
Görüntülenme Sayısı:2411 - İndirilme Sayısı: 2057

raştırmada. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki HACCP sertifikasına sahip beş su ürünleri işieme tesisinden temin edilen 80 adet dondurulmuş sudak batığı filetosu. Tarım ve Köyişlen Bakanlığı Su Ürünleri Yönetmeliği çerçevesinde, bakteriyolojik kalitesi yönünden incelendi. Numunelerin toplam aerobik mezofilik bakteri, koliform bakteri ve Staphylococcus aureus sayılarının sırasıyla ortalama 8-5x10' kob/g, 44 EMS/g ve 3.7x10 kob/g düzeyinde olduğu, numunelerin hiçbirinde Escherichia coli, Salmonella spp . Vibrio parahaemolyticus ve V. cholera'ya rastlanmadığı belirtendi. Bununla birlikte numunelerin, % 12.5'inin koliform bakteriyi 150-1100 EMS/g düzeyinde içerdiği ve % 2 5'ınirs koliform bakteri bakımından Su Ürünleri Yönetmeliği ne uymadığı tespit edildi. Sonuç olarak sudak balığı filetolarının halk sağlığı açısından tehlike arz etmediği ancak numunelerin % 12.5'inin koiiform bakteri İçerdiği dikkate alındığında bu numunelerin temin edildiği bazı işletmelerin hijyenik koşullara tam olarak sahip olmadığı, dolayısıyla san ita sy on kurallarına yeterli düzeyde uymadığı kanısına vanldı.