pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 025-032
RAT ADENOHİPOFİZİNİN PARS DİSTALİSİNDEKİ HÜCRE TİPLERİ ÜZERİNDE HİSTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
Şadiye Ergüldürenler
Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Adenohıpofiz, Histokimya, Pars Distalıs, Rat
Görüntülenme Sayısı:1780 - İndirilme Sayısı: 954

Bu araştırmada, gelişme dönemindeki dişi ve erkek ratlar de ergin erkek ratlann: gebe, gebe olmayan ve lak-tasy ondaki ergin dişi ratlann hıpolız bezlerinin pars distal isle rinde W hücre tiplerinin histolojik özelliklerinin ve sayısal dağılımlarının ışık mikroskobu ile belirlenmesi amaçlandı. Materyal olarak {20 dişi ve 10 erkek) toplam 30 Wistar ırkı Albino rat kullanıldı. İncelemeler sonucunda oval ya da yuvarlak şekilli asidofil sitoplazmalı hücrelere, incelenen bülün dönemlerde, pars dıstaliste dağınık durumda rastlandı. Hücrelerin çekirdekleri yuvaıiak ve ekzantrık konumda lokalize olmuştu. Bu hücreler kapilar damarlar etrafında kordonlar oluşturmaktaydı. Asidofil hücre sayılarının gebelik ve laktasyonda diğer dönemlerden daha fazla olduğu dikkati çekti. Tireotropik hormon salgılayan (TSH) hücreler, pars distalisle homojen dağılım göstermekle beraber, pars distalisin merkezi ve lateral kısımlannda daha sıklıkla gözlendiler. TSH hücrelen yuvarlak, oval. üçgen ve potihedral şekillere sahipliler. Çekirdekleri ın ve yuvarlak şekilliydi. Dişilerde erkeklerden daha lazla sayıda rastlanan bu hücreler, gelişme dönemindeki dişilerde diğer dönemlerdekjnden daha (azla sayıdaydı. Yuvarlak-oval şekilli go-nadotropik hücreler yuvarlak çekirdeğe sahip olup; pars disıalis boyunca gözlendiler. Bu hücreler ergin dişide seksüel ol-gunluga bağlı olarak en yüksek sayıda bulundular.