pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 041-051
BUZAĞILARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARININ TANISINDA BRONKOALVEOLAR LAVAJ SIVISI MUAYENELERİNİN ÖNEMİ
Fatih Mehmet Birdane, Veysi Aslan
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıktarı Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Buzağı, Solunum Sistemi Hastalıkları, Bronkoalveolar Lavaj, BAL, Siloloji, ALP, LDH
Görüntülenme Sayısı:2264 - İndirilme Sayısı: 2394

Yapılan çalışmada buzağıların solunum sistemi enfeksiyonlarının tanısında BAL sıvısındaki biyokimyasal ve sı-tolojik değişikliklerin belirlenmesinin yararı araştırı İdi. Bu amaçla, 18 akut, 17 kronik solunum sistemi enleksiyonlu ve 11 sağlıklı buzağı kullanıldı. Tüm buzağıların klinik muayenesi, lam kan analizi ve BAL sıvısı analizleri yapıldı. Bron-koalveolar lavaj sıvısı sitolojik. biyokimyasal ve bakteriyolojik yönden incelendi. Bronkoalveolar lavaj sıvısı laklat de-hidrogenaz (LDH), alkalen fosfataz (ALP), aktiviteleri ve total protein konsantrasyonları, akut ve kronik solunum en-leksiyonu bulunan buzağılarda, sağlıklı gruba göre önemli ölçüde (p<0.01) yüksek olarak belirlendi. Sağlıklı grup ile karşılaştırıldığında akut ve kronik solunum enfeksiyonu bulunan buzağıların BAL sıvısı nötrofil oranları önemli (p<0.01) ölçüde yüksek bulundu. Bronkoalveolar lavaj sıvısı makrofaj oranı akut ve kronik solunum sistemi enfeksiyonu bulunan buzağılarda normal buzağılara göre düşüktü. Kronik solunum sistemi enfeksiyonu bulunan buzağıların BAL sıvısı makrofaj oranları akut enfeksiyonlu gruba göre daha yüksekti. Bu çalışmanın sonuçları BAL sıvısı analizlerinin pnömonik buzağıların spesifik tanısında hızlı, basit ve güvenli bir yöntem olduğuna kara; verildi. Diagnostik amaçla BAL sıvısı LDH, ALP aktiviteleri ve makrofaj, nötrofil yüzdelerinin belirlenmesi değerli bulunmuştur. Solunum sisteminin sitolo]isi; daha kompleks diagnostik işlemler yapılana kadar hastaya uygulanacak işlemlerin seçilmesinde yönelik bilgi ve eliyopatoiojik bir lam sağlayabilir.