pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 077-081
ERKEN SÜT OLUM DÖNEMİNDE BİÇİLEN FARKLI SORGUM HASILLARINA ÜRE VE MELAS KATKILARININ SİLAJ KALİTESİ İLE İN VİTRO SİNDİRİLEBİLİK ÜZERİNE ETKİSİ
Hüseyin Nursoy1, Suphi Deniz1, M. Akif Karslı1, Oktay Kaplan2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
Anahtar Sözcükler: Sorgum Silajı, Üre, Melas, İn Vitro Sindirilebilirlik, Sindirilebilir Kuru Madde Verimi
Görüntülenme Sayısı:1825 - İndirilme Sayısı: 1338

Bu araştırmada, erken sü! olum döneminde hasat edilen sorgum hasıllarına üre yada üre+melas ilavesinin silaj kalitesi ile in vitro sindirilme dereceleri ve sindirilebilir kuru madde verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, erken süt olum döneminde biçilen 4 farklı silajlık sorgum çeşidinin (Grass II, Grazer, Gözde ve P-988 ) hasılları kullanılmıştır. Bu hasıllara ağırlık esasına göre % 0.5 üre yada % 0.5 üre + % 4 melas ilave edilerek. 1 litre hacimli cam kavanozlarda si-lolanmıştır, Silaj örneklerinde ham besin madde analizleri ile pH ve organik asit (laktik, asetik, propiyonik ve bütirik asit) analizleri yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, silajların in vitro kuru madde (KM) sindirilebilirlikleri ile birim alandan sağlanan sindirilebilir KM miktarları da hesaplanmıştır. Üre ve üre+melas katkıları, silajın ham protein içenğinin yanısıra silaj pH'sını da yükseltmiştir (P<0,05). Üre yada üre+melas katkısı, silajların propiyonik ve bütirik asit düzeyleri üzerine önemli bir etki göstermezken; Gözde ve P-988 çeşitlerinde üre+melas katkısı asetik asit düzeyini azaltırken, laktik asit düzeyini önemli ölçüde yükseltmiştir (P<0.05). Grass 11 çeşidinde üre+melas katkısı silajın in vitro KM sindirilebilirliğini arttırmıştır (P<0.05). Bu etki diğer çeşitlerde gözlenmemiştir. Katkıların birim alandan elde edilen sindirilebilir KM miktarına etkisi önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Sonuç olarak, erken süt olum döneminde biçilen sorgum hasıllarına % 0.5 üre yada % 0,5 üre + % 4 melas katkısı, silajların ham protein ve kuru madde içeriğini artırmakla beraber, silaj kalitesinde ve sindirilebilir kuru madde verimlerinde olumlu bir etki sağlamamıştır.