2002, Cilt 18, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 089-092
RASYONA ÇİNKO VE BAKIR İLAVESİNİN KUZULARIN KAN ASİT-BAZ DENGESİ VE BAZİ PLAZMA ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Nurcan Dönmez1, Zafer Durgun2, Ramazan Çöl2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, VAN
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Faküllesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Zn, Cu, Koyun, Asit-baz Dengesi, Plazma Elektrolit Düzeyleri
Görüntülenme Sayısı:2271 - İndirilme Sayısı: 1044

Bu çalışma optimal düzeyde Zn ve Cu (sırasıyla, 35 ppm ve 9 ppm) içeren rasyona çinko ve bakır ilavesinin koyunlarda kan asit-baz dengesi ile bazı elektrolitler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmada 3.5 aylık ve ortalama 26 kg canlı ağırlığında 24 adet Konya Merinosu kullanıldı. Hayvanlar 4 eşit gruba ayrıldı. 1. grup (Kontrol, K) bazal rasyon ile (%70 kaba ve %30 konsantre yem), 2. garp (gaip Zn) aynı rasyona rasyonun kuru maddesinde 250 mg / kg olacak şekilde Zn ilavesi ile, 3. grup (grup Cu) bazal rasyona rasyonun kuru maddesinde 25 mg / kg olacak şekilde Cu ile, 4. grup (grup Zn+Cu) bazal rasyona rasyonun kuru maddesinde 250 mg / kg olacak şekilde Zn ve 25 mg 1 kg olacak şekilde Cu ile 3 ay süreyle ad libitum olarak beslendiler. Plazma Zn düzeyi Zn ve Zn+Cu katılan gruplarda sırasıyla 1.61 ve 1.54 Hg t ml olarak bulunurken bu düzeyler K ve Cu gruplarınkinden önemli düzeyde yüksekti (p<0.05). Plazma Cu düzeyleri ise Cu ve Zn+Cu gruplannda sırayla 0.96, 0.80 pg/ml olarak bulunurken bu değerler de K ve Zn gruplannkinden önemli oranda yüksekti. Bütün gruplarda kan pH'sı, plazma HCO-3 ve Na miktarı istatiksel olarak farksızdı. Bunun yanı sıra diğer parametrelere ait değerler bütün gruplarda birbirine yakın düzeylerdeydi. Sonuç olarak normal düzeyde Zn ve Cu içeren rasyona Zn ve Cu ilavesi ile elde edilen bulgular asit-baz dengesi ile bazı plazma elektrolit düzeyleri Ü2erine önemli etki yapmadığı belirlendi.