pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 009-019
SÜT İNEKLERİNDE STAFİLOKOKKAL MASTİTİSLER İÇİN AŞI ÇALIŞMALARI
H, Hüseyin Hadımli, Osman Erganış
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabılım Dalı, Kampüs-KONYA
Anahtar Sözcükler: Mastitis, Staphylococcus aureus, aşı, sütçü inek
Görüntülenme Sayısı:1823 - İndirilme Sayısı: 1730

Bu çalışmada, Otojerı Staphylococcus aureus aşılan ile süt ineklerinde statilokokkal mastitislerin insidensinin azaliılması amaçlandı. Klinik ve subklinik mastitisıerden izole edilen S. aureus suçları kullanılarak alüminyum hidroksit veya mineral yağ adjuvanllı otojen S aureus baklerin ve bakterin+loksoıd (kombine) aşılar hazırlandı. Olojen S. aureus aşılarının saha şartlarında kurudaki inek ve düvelerin kan ve süt serumlarmdakı ımmünojenık etkinlikleri (antistafilokokkal, anti α- ve β-hemolızin antikorların oluşumu), sütteki somatik hücre sayıları ve meme içi S aureus enfeksiyonları üzerine etkileri belirlenmeye çalışıldı. Denemeler, 7-8 aylık gebe 15 baş kurudaki Holsteın inek ve 12 baş Holsteın düve olmak üzere toplam 27 hayvan üzerinde gerçekleştirildi. Otojen S. aureus (bakterin ve kombine) aştları: meme ustu lenf düğümü bölgesinden deri alt; veya sağ uyluk bölgesinden kas içi yolla 2 kez uygulandı. Kontrol grubu hayvanlara göre aşılanan kurudaki inek ve düvelerin kan ve süt serumlarında yüksek fitrede antıstafilokokkal (P<0 001), antı α-hemoliztn (P<0,05) ve anti β-hemolizin (P<0.05) antikorlar belirlendi Aynı zamanda, aşılı gruplann süllerındekı somatik hücre sayıları kontrol gruplarına göre daha düşük bulundu (P<0.05). Bir laktasyondakı S aureus mastıtısleri: aşılı kurudaki ineklerde % 9,3-12.5 oranlarında iken kontrol grubunda % 15.6 oranında tespit edildi. Aşılı düvelerde ise S. aureus maslitisleri % 8.3-12.5 oranlarında bulunurken aşısız düvelerde % 33.3 oranında belirlendi.