pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 031-036
EVCİL KAZ (Anser domesticus) ETİNİN BAZI KİMYASAL ve MİKROBİYOLOJİK KALİTE NİTELİKLERİ
GürkanUçar, Ümit Gürbüz, Ahmet Güner, Yusuf Doğruer
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Evcil kaz, kimyasal bileşim, mikrobiyolojik kalite
Görüntülenme Sayısı:1864 - İndirilme Sayısı: 1482

Bu araştırma, kaz etinin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik kalite nileliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 9 adet dişi ve 9 adet erkek kaz kullanılmıştır. Kaz karkaslarında ortalama rutubet, protein, yağ ve kül içenği, sırasıyla % 61.54. % 27.21, "-'o 10.60 ve % 0.65 olarak bulunmuştur. Kaz karkaslannın toplam mezofilik aerobik mikroorganizma sayısı 7 8x103 kob/cm2. psikrofilik mikroorganizma sayısı 5.9x102 kob/cm2 tespit edilmiş. Salmonella. Staphylococcus-Micrococcus baktenlerı ile M aya-küf üremesi olmamıştır.