2007, Cilt 23, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 069-073
JAPON BILDIRCINLARINDA ESTERİFİYE GLUKOMANNAN'IN DENEYSEL AFLATOKSİKOZİS'TE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
Banu ATALAY, Zafer DURGUN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Aflatosikozis, Glukomannan, Biyokimyasal Parametreler
Görüntülenme Sayısı:3131 - İndirilme Sayısı: 1730

Bu araştırmada Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) deneysel kronik aflatoksikozise (1 mg/kg yem AF) karşı farklı dozlarda (1 g/kg ve 2 g/kg yem GM) esterifiye glukomannan (GM) kullanımının bazı biyokimyasal parametreler açısından koruyucu etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 10 günlük sağlıklı, 240 adet erkek Japon bıldırcını kullanıldı. Hayvanlar eşit olarak 6 gruba ayrılarak kontrol (K) grubu normal bıldırcın yemi, aflatoksin (AF) grubu 2 mg/kg aflatoksin, 1. glukomannan (GM1) grubu 1 g/kg GM, 2. glukomannan (GM2) grubu 2 g/kg GM, 1. glukomannan+aflatoksin (AF+GM1) grubu 2 mg/kg aflatoksin + 1 g/kg GM ve 2. glukomannan+aflatoksin (AF+GM2) grubu 2 mg/kg aflatoksin + 2 g/kg GM içeren aynı yemle 42 gün boyunca beslendi. Buna göre 21. ve 42. günlerde alınan kan örnekleri incelendiğinde AF ve AF+GM1 gruplarında total protein (TP), a'lbümin, trigliserit, kolesterol, glikoz, kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (İP) ve kan üre nitrojeni (BUN) düzeylerinin düştüğü, alaninaminotransferaz (ALT) ve aspartataminotransferaz (AST) enzim aktivitelerinin arttığı belirlendi (P<0.05). Adsorban olarak 2 g/kg doz GM uygulamasıyla TP, albümin, trigliserit, kolesterol, glikoz ve BUN düzeyleri ile ALT ve AST aktivitelerinin AF ve düşük doz GM uygulanan gruplarınkinden anlamlı olarak farklı olduğu (P<0.05) ve kontrol grubu değerlerine benzediği gözlendi. Çalışmada aflatoksikozise karşı koruyucu olarak 1 g/kg yem dozunda kullanılan GM'nin olumlu etki oluşturmadığı, buna karşın 2 g/kg düzeyinde GM uygulanmasının birçok parametre üzerine olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.