2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 043-049
VEJETASYONUN FARKLI DEVRELERİNDE HASAT EDİLMENİN BAZI MISIR VARYETELERİNDE BESİN MADDE İÇERİĞİ VE SİLAJ KALİTESİ İLE SİNDİRİLEBİLİR KURU MADDE MİKTARINA ETKİSİ
Suphi Deniz1, Hüseyin Nursoy1, İbrahim Yılmaz2, M. Akif Karslı1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıktan Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, VAN
Anahtar Sözcükler: Mısır silajı, vejetasyon dönemi, silaj kalitesi, in vitro sindirilebilirlik, sindirilebilir kuru madde verimi
Görüntülenme Sayısı:2524 - İndirilme Sayısı: 1661

Vejetasyonun farklı dönemlerinde biçilen mısır varyetelerinin (RX-947, 33-94. Frassino. Arıliye) besin madde içerikleri ile sılaj kalitesi ve birim alandan üretilen sindirilebilir kuru madde miktarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, hasıllar püsküllenme, sül olum ve hamur olum devrelerinde biçilmiştir. Anılan dönemlerde biçilen mısır hasılları, her dönem ve varyete için 3'er tekerrür olmak üzere, bir litre hacimli cam kavanozlara iyice bastırılarak doldurulmuş ve 60 gün süreyle ınkubasyona bırakılmıştır, inkubasyon süresinin sonunda kavanozlar açılmış ve silajların ham besin madde (kuru madde, ham kül, ham protein, ADF ve NDF) analizleri ile pH, organik asit (laktik asil, asetik asil, propiyonik asil ve bütirik asit) ve in vitro kuru madde sindirilebilirlilik analizleri yapılmıştır. Denemede, vejetasyon döneminin ilerlemesine bağlı olarak, hasılların kuru madde ve organik madde düzeylerinin arttığı (P<0.05), NDF ve ADF düzeylerinin azaldığı (P<0.05), ham protein düzeyinin ise varyetelere göre farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Silaj Örneklerinin pH düzeyleri, varyete ve dönemlere göre farklılık göstermekle birlikte, bütün değerler, silajlar için Öngörülen 3.5-4.5 değerleri arasında bulunmuştur. Silajların organik madde içerikleri ise, genellikle arzu edilen düzeylerde (düşük asetik ve bütirik asit - yüksek laktik asit) gerçekleşmiştir. Silajlarda vejetasyonun ilerlemesine bağlı kuru madde düzeyindeki artış, laktik asit düzeylerinde düşüşe neden olmuştur. Örneklerin in vitro kuru madde sindirilebilirlikleri açısından püsküllenme ve süt olum devrelerinde en yüksek değerler 33-94 (%77.16 ve %76.80) ve Frassino (%79.18 ve %78.48) varyetelerinde elde edilirken, hamur olum döneminde bütün varyeteler benzer bulunmuştur (P>0.05). Birim alandan elde edilen sindirilebilir kuru madde miktarı, püsküllenme ve süt olum dönemlerinde 33-94 adlı varyetede (1142.43 kg/da ve 1363.68 kg/da), hamur olum döneminde ise Arifiye varyetesinde (1232,86 kg/da) en yüksek bulunmuştur. Çalışmada, birim alandan elde edilen hasıl miktarı ve sindirilme derecesi dikkate alınarak hesaplanan sindirilebilir kum madde miktarı göz önüne alındığında, Ftx-947. 33-94 ve Frassino varyetelerinin sül olum döneminde, Arifiye varyetesinin ise hamur olum döneminde hasat edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.