pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 059-063
SAKIZ, KARAYAKA VE SAKIZ X KARAYAKA MELEZİ G1 KOYUNLARININ BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Şevket Arıkan1, Arzu Yiğit1, Halil Akçapınar2, Nurgül Zengin1, Umut Taşdemir3
1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, ANKARA
3Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Lalahan Merkez Hayvancılık Araşlırma Enstitüsü, Lalahan, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Sakız, Karayaka, koyun, melez, hematolojik değerler
Görüntülenme Sayısı:2004 - İndirilme Sayısı: 1022

Bu araştırma, Sakız erkek ve Karayaka dişi ile Sakız X Karayaka melezi erkek ve dişi G1 koyunlarının hematolojik değerlerini karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmada, ergin ve sağlıklı 7 Saki2 erkek, 9 Karayaka dişi ile 15'i dişi ve 7'si erkek olan 22 Sakız X Karayaka melezi G1 koyunlardan alınan toplam 38 kan örneğinde alyuvar (RBC) ve akyuvar (WBC) sayısı, hemoglobin miktarı (Hb) ve hematokrit (Htc) değer, sedimentasyon hızı ile nölrofil, lenfosit, eozinofil, monosit ve bazofil yüzde oranları incelenmiştir. Ayrıca ortalama alyuvar hacmi (OAH), ortalama alyuvar hemoglobini (OAHb) ve ortalama alyuvar hemoglobin derişimleri (OAHbD) de hesaplanmıştır. Bu araştırma ile Sakız ve Karayaka koyunları ile Sakız X Karayaka melezi Gl'lere ait kan değerleri belirlenerek, melezlerin kimi kan değerierinin yeıii koyun ırklarında daha önce elde edilmiş değerlerden farklı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca melezlere ait kan değerlerinin, genotiplerinin yaklaşık %75'ini aldıkları erkek Sakız koyunlarına daha çok benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.