pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 023-030
KEBAN BARAJ GÖLÜ İSTAKOZLARININ (Asfacus leptodactylus ESCH., 1823) ET VERİMİ ve KİMYASAL BİLEŞİMİ
Ayşe Gürel1, Bahri Patır2
1Fırat Üniv., Su Ürünleri Fak., Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniv., Veteriner Fak., Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Sözcükler: Astacus leptodactylus, Istakoz, Et Verimi, Kimyasal Kalite
Görüntülenme Sayısı:1789 - İndirilme Sayısı: 1556

Bu araştırmada. Keban Baraj Gölü' nde bulunan tatlı su ıstakozu (kerevit) türünün (Astacus leptodactylus ESCH., 1823 ) et verimi ve kimyasal kafilesi incelendi. Çalışma. Ekim 1996 ile Eylül 1997 tarihleri arasında yapıldı ve analizlerde toplam 282 ıstakoz örneği (147 dişi. 135 erkek) kullanıldı. Istakoz örneklerinde yıllık ortalama et verimi, erkeklerde % 18.33 ± 2.30, dişilerde ise % 17.49 ± 3.70 değerinde saptandı. Hem erkek hem dişi ıstakozlarda abdomen et venmı, kıskaç et vehmine göre daha yüksek bulundu ( p<0.05 ). Kimyasal analizler sonucunda, erkek ıstakozların abdomen etlerinde ortalama % 79.70 ± 1.45 rutubet, % 16.44 ± 1.71 protein, % 0.49 ± 0.25 yağ. % 1,37 ± 0.33 kül ve % 2,03 ± 0.67 oranında karbonhidrat saptandı. Kıskaç etlerinde bu değerler sırasıyla; % 78.99 ± 1.25. % 17.11 ± 1.45, % 0.50 ± 0.18, % 1.51 ± 0.42 ve % 1.90 ± 0.56 olarak bulundu. Dişi ıstakozlara ait abdomen etlerinde ortalama % 79.53 ± 1.50 rutubet. % 16 74 ± 1.81 protein, % 0.45 ± 0.14 yağ, % 1.29 ± 0.25 kül ve % 2.06 ± 0.59 karbonhidrat tespit edildi. Bu değerler, dişi ıstakozların kıskaç etlerinde sırasıyla % 79.60 ± 1.45, % 16.8 ± 1.77. % 0.40 ± 0.11. % 1.31 ± 0.21 ve % 1.86 ± 0,70 olarak belirlendi. Araştırmada, erkek ıstakozların abdomen etlerinin içerdiği rutubet miktarı kıskaç etlerinin rutubet miktarından, kıskaç etlerinin protein miktarı da abdomen etlennın protein miktarından daha fazla olduğu tespit edildi ( p<0.05 ). Ayrıca erkek ve dişi ıstakozlara ait abdomen etlerinin pH değeri, kıskaç etlerinin pH değerinden daha düşük saptandı ( p < 0.05 >. Ancak pH yönünden cinsiyetler arasında Önemli bir lark bulunamadı ( p > 0.05 }. Diğer ıstakoz türleri göz önüne alındığında, Astacus leptodactylus ESCH.. 1823 ıstakoz türünün oldukça yüksek et verimine sahip olduğu ve etinin kimyasal yönden iyi kalitede bulunduğu sonucuna varıldı.