pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 045-050
HOLSTEİN IRKI SIĞIRLARDA SİNÜS DURAE MATRİS VE EKSTRAKRANİAL İLİŞKİLERİ ÜZERİNE MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Hakan Yalçın, Kamil Beşoluk, Sadettin Tıpırdamaz
S. Ü. Vet Fak. Anatomi Anabilım Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Holstein sığır, vena, sinus durae matris, sinus sagittalis dorsalis, extracranial ilişki
Görüntülenme Sayısı:1783 - İndirilme Sayısı: 1167

Bu araştırmada, Holstein ırkı sığırlarda sinus durae matris ve extracranial ilişkileri incelendi. Bu amaçia 8 adet Holstein ırkı sığır başı materyal olarak kullanılmıştır. Materyallerin v. jugularis externa'sina mavi latex enjekte edileli. Dorsal ve ventral olarak iki sinus sisteminden oluştuğu belirlendi. Dorsal sinus sistemini: sinus transversus, sinus temporalis. sinus sigmoideus, conlluens sinuum, sinus sagittalis dorsalis, sinus rectus: ventral sinus sistemini ise: sinus petrosus venlralis, sinus basilaris ve sinus cavernosus'iar oluşturduğu saptandı. V. emıssaria occipitalis'in; v. ver-tebralis ile v. occipitalis'in extracranial ilişkisini sağladığı gözlendi. V. emissaria canalis n. hypogiossi'nin; sinus basilaris lie sinus petrosus ventralis'in extracranial ilişkisini oluşturduğu belirlendi. V. emissaria foraminis jugularis'in; sinus petrosus ventralis'in v. occipitalis ile extracranial ilişkisini sağladığı belirlendi. V. emissaria foraminis ret-roarticularis'in, sinus temporatis'in plexus pterygoideus ile ve dolayısıyla v. maxillaris ile extracranial ilişkisini meydana getirdiği tespit edildi.V. emissaria foraminis ovalis'in. sinus cavemosus'un plexus pterygoideus ile extracranial ilişkisini oluşturduğu gözlendi. V. emissaria foraminis orbitorotundi'nin, sinus cavemosus'un plexus ophthalmicus ile extracranial ilişkisini sağladığı belirlendi.