pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2001, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 115-119
FARKLI ÇEVRE ISILARINDA VİTAMİN C UYGULANAN BOĞALARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ
Tufan Keçeci, Ercan Keskin
S.Ü Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kampüs Selçuklu, Konya
Anahtar Sözcükler: Çevre ısısı, vitamin C, boğa, kan metabolitleri
Görüntülenme Sayısı:2054 - İndirilme Sayısı: 1228

Bu çalışmada, farklı çevre ısılarının ve vitamin C uygulamasının, bazı kan metabolitleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla toplam 84 sağlıklı İsviçre Esmeri boğa kullanıldı. Bir yıl boyunca, iki ay aralıklarla, aynı bakım ve beslenme şartlarında olan boğalara 50 ml/hafta miktarında % 20 oranında askorbik asit içeren vitamin C solüsyonu (n:7) ve aynı miktarda sleril serum fizyolojik (n:7) kas içi olarak 4 hafta süreyle enjekte edildi. Aynı periyotlarda kan örnekleri alındı, çevre ısısı verileri kaydedildi. Soğuk çevre ısılarındaki (3.2ºC; % 63.3 nispi nem (NN) ve 5,3ºC; % 77.0 NN) miktarları ile karşılaştırıldığında, sıcak çevre ısılarında (20.8=C; % 39.3 NN ve 23.7'C: %20.0 NN) vitamin C ve steril serum fizyolojik verilen boğaların serum glikoz ve total kolesterol düzeylerinin daha az miktarlarda olduğu belirlendi, Buna karşın, her iki gruptaki hayvanların sıcak çevre ısılarındaki aspartat aminotransleraz (AST) aktivitelerinin soğuk çevre ısılarına göre daha yüksek miktarlarda olduğu bulundu İncelenen kan metabolıtlerinin hiçbirini vitamin C önemli ölçüde etkilemedi. Boğaların serum alkalen losfataz, üre nitrojeni, total protein, albumin, kalsiyum ve inorganik fosfor düzeyleri üzerinde çevre ısısının önemli bir etkisi belirlenemedi. Sonuç olarak. İsviçre Esmeri sığırlarda çevre ısısının serum glikoz, total kolesterol ve AST değerlerinde değişikliğe neden olduğu ve bu çalışmadaki çevre ısılarında, vitamin C'nin incelenen parametreler üzerinde etkili olmadığı belirlendi.