pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-135
TAMPON ETKİLİ MADDE OLARAK KULLANILAN SODYUM BİKARBONAT ve MAGNEZYUM OKSİTİN TANE YEMLERİN İN VİTRO SİNDİRİLME DERECELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Huzur Derya Umucalılar, Erdoğan Şeker
S.Ü. Vetenner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD, KONYA
Anahtar Sözcükler: Sodyum bikarbonat, magnezyum oksit, tane yem, invitro sindîrilebilirlik
Görüntülenme Sayısı:1736 - İndirilme Sayısı: 5383

Bu araştırma tampon etkili maddelerden oian NaHC03 ve MgO'in in vitro rumen ortamında bazı metabolik olaylar üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. NaHC03 (%0. 0.5, 1.0, 1.5) ve MgO (%0, 0.25, 0.5, 1.0)'ln farklı oranlarının arpa, buğday, mısır ve yulaf katılan in vitro rumen ortamında pH, total uçucu yağ asitleri (TUYA), amonyak azotu (NH3-N). tampon kapasitesi (TK). gaz oluşum miktarı (GOM) ile bu yemlere ait metabolik enerji (ME) ile sin-dırilebilir organik madde (SOM) değerleri üzerine etkileri mcelenmiştir. Araştırmada kullanılan arpa, buğday, mısır ve yulafın pH. TK. GOM, ME ve SOM değerleri arasındaki farklılığın önemli (P<0.Q5). TUYA ve NH3-N değerleri aracındaki farklılığın ise önemsi2 (P>0.05) olduğu belirlenmiştir. Araştırmada NaHC03 ve MgO ilavesinin pH, TUYA, NH3-N. TK. GOM üzerine etkileri farklı olmuştur. MgO ilavesi pH, TK ve GOM değerlerini, NaHC03 ilavesi NH3-N değerini önemli (P<0,05> ölçüde arttırırken, her iki maddenin de TUYA değeri üzerine önemli (P>0.05) bir etkileri olmamıştır. Tampon etkili maddelerin farklı oranlarının kullanılması pH ve GOM değerlerini önemli ölçüde (P<0.05) değiştirirken TUYA. NH3-N, TK değerlerini etkilememiştir. İnkübasyon süresi incelenen tüm kriterlere ail değerleri önemli (P<0.05) ölçüde etkilemiştir.