pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2000, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-050
KÖPEKLERDE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ KLİNİK, SİTOLOJİK, BAKTERİYOLOJİK ve RADYOGRAFİK ANALİZİ
Mehmet Maden1, Fatih M. Birdane1, Fahrettin Atkan2, Hasan H, Hadimli3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları A.B.D., KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi A.B.D., KONYA
3Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bakteriyoloji A.B.D., KONYA
Anahtar Sözcükler: Bronkoalveolar lavaj, sitoloji, etiyoloji, radyografi, köpek
Görüntülenme Sayısı:1895 - İndirilme Sayısı: 1163

Bu araştırmada solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren köpeklerde, klinik, sitolojik, radyogralik ve bakteriyolojik analizler yapıldı. Bronkoalveolar lavaj (BAL) sitolojisı ve kültürlerinin yangının kapsamı, etiyolojinin belirlenmesindeki önemi ve radyografinin teşhise katkısı değerlendirildi. Araştırmanın hayvan materyalini 31 köpek (6'sı sağlıklı-Kontrol grubu ve 25'ı hasta Deneme grubu) oluşturdu. Tracheabronşitis ve bronkopneumoni teşhis edilen olgularda: öksürük, yüksek aleş, burun akıntısı ite göğüs kafesinin oikultasyonunda seri vezıküler sesler, yaş ve kuru harhara belirlendi BAL sıvısı nötrofil sayılarında çok önemli (p<0.0011 artış ile makrofaj ve lenfosit sayılarında kontrol grubuna göre çok önemli (p<0.001) düşme tesbıt edildi Epitel hücre sayılarında her iki grupta da önemli (p<0.05) artış gözlendi BAL sıvısında 3 olguda mantar ve olguların tamamında kok ve/veya basiller ile 1 olguda anaerob bakteri kolonileri gözlendi BAL sıvısının kültüründe, Bordetella bronchiseptica ve Escherichia coli 24) en fazla izole edilen bakterilerdi Radyografik değerlendirmelerde tracheabronşitis ve bıonkopneumonı bulguları gözlendi. Sonuç olarak köpeklerin solunum yolu hastalıklarının tanısında, klinik, sitolojık, bakteriyolojik ve radyografik bulguların birlikte değerlendirilmesinin yararlı sonuçlar verdiği ve bronkoalveolar lavaj sıvısı sitolojisinin, teşhis ve tedavinin yönlendirilmesinde önemli katkılar sağlayacağı kanısına varıldı.