1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-096
YENİ ZELANDA TAVŞANINDA (ORYCTOLAGUS CUNİCULUS L.) KARACİĞER, KARACİĞERİN DAMARLARI (V. PORTAE, A. HEPATİCA) VE SAFRA KANALARININ MAKRO- ANATOMİK VE SUBGROS İNCELENMESİ
İlknur Dabanoğlu
ADÜ Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, AYDIN
Anahtar Sözcükler: Karaciğer, Arteria Hepatica, Vena Portae, Safra Kanalları
Görüntülenme Sayısı:2796 - İndirilme Sayısı: 1516

Laboratuvar hayvanı olarak yaygın bir şekilde kullanılan tavşanda deneysel araştırmalara temel bilgiler sağlamak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 15 erkek ve 7 dişi olmak üzere toplam 22 adet ergin Yeni Zelanda Tavşanı kullanılmıştır.Diseksiyon amacıyla 10 adet erkek ve 5 adet dişi olmak üzere loplam 15 adet tavşana latex verilmiştir. Corrosion cast preperatları hazırlamak için 3 adet erkek ve 2 adet dişi, a. hepatica'dan histolojik pre-perat hazırlamak için ise 2 adet erkek lavşan kullanılmıştır. Kullanılan hayvanların karaciğerleri, a hepatica'ları. v. por-tae'ları ve safra kanalları makro- anatomik ve subgros olarak incelenmiş ve elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir. Tavşanda karaciğerin loplam 6 loptan oluştuğu, vesica fellea'nın lobus quadratus ile lobus hepatis dexter medialis arasında bulunduğu saptanmıştır. Ductus cyslicus'a karaciğer loplarından gelen ductus hepaticus'ların katılımıyla ductus choledochus'un oluştuğu bu kanalın duodenum un başlangıç kısmına açıldığı ve burada papilla duodeni major denilen mu koza I kabarcığı yaptığı belirlenmiştir, A. celiaca'dan ilk ayrılan'kolun a. lienalis olduğu, daha sonra a. gaslrica sı-nistra'nın ayrıldığı ve damarın a. hepatica olarak devam ettiği saptanmıştır. A. hepatica'nın sırasıyla a. gast-roduodenalis'i, a. gastrica dextra'yi verdiği, daha sonra omentum minus içerisinde karaciğere ulaşıp loplara dağıldığı gözlenmiştir. Tavşanda v. portae'nın karaciğerden ramus dexter el sinister olarak çıktığı ve ilk kolunun v, gast-roduodenalis olduğu saptanmıştır. V, gasırica sinistra ve v. lienaiis'in ortak kök halinde çıktığı belirlenmiştir. Vena portae'nın en kalın kolu olan v, mesenterica cranialis'in. v. jejunalıs communis ile truncus ileocolicus adında iki kota ayrıldığı gözlenmiştir, V. portae son olarak v. pancreaticoduodenalis caudalis ve v mesenterica caudalıs'i verdiği saplanmıştır.