pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-144
AKUT HEMORAJİK ŞOK OLUŞTURULAN KÖPEKLERİN SAĞALTIMINDA KAN İLE % 7.5 NaCI / % 6 DEXTRAN 70 KOMBİNASYONU UYGULAMALARININ ETKİLERİ
M. Arıcan1, E. Keskin2, C. Ceylan3, K. Yiğitarslan1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi. Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
2S. Ü. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, KONYA
3HR. H. Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, URFA
Anahtar Sözcükler: Hemorajik şok, % 7.5NaCI/ % 6 Dextran, Köpek
Görüntülenme Sayısı:2078 - İndirilme Sayısı: 1396

Bu araştırmada deneysel olarak hemorajik şok oluşturulan köpeklerde küçük hacimlerde kan ve % 7.5 NaCI/% 6 Dextran uygulamasının etkileri incelendi. Bu amaçla materyal olarak 12 adet köpek kullanıldı ve her biri 6 şar köpekten oluşan 2 gruba ayrıldı. Arterial kan alınarak deneysel hemorajik şok oluşturuldu. Bu yolla ortalama arter basıncı 40 ± 5 mmHg'ya düşürüldü. Hipotensiv dönem sonunda 1. grubu oluşturan köpeklere canlı ağırlıklarına göre 5ml/kg hesabıyla intravenöz olarak kan ve 2. grubu oluşturan köpeklere % 7,5 NaCI/% 6 Dextran uygulandı. Kan gazları analizi için kan örnekleri ile diğer parametreler (kalp atım sayısı, kan basıncı, solunum sayısı) deneme öncesi, hipotensiv dönem sonu ve sıvı uygulamasından 30, 60 ve 90 dakika sonra alındı. Çalışmada 1. grupta (kan verilen grupta) kan verilmesinden sonraki 30, 60, ve 90. dakikalarda kan basıncı değerlerinin hipotensiv döneme göre artış kaydettiği, bu artışın sadece 90, dakikada önemli olduğu görüldü (p<0.05). Hipertonik sıvı verilen grupta ise 30,60 ve 90. dakikalardaki kan basıncındaki artış önemliydi. Arteriel HCO3 ve pC02 düzeylerinde ise hipotensiv dönemdeki düşüş 2 grupta da önemli idi (p<0.05). Hematokrit değerdeki düşüş hipertonik sıvı verilen grupta diğer örnekleme zamanlarında da hipotensiv döneme göre önemli bulundu (p<0.05). Plazma Na+ hipertonik sıvı uygulaması yapılan grupta, plazma Na+ düzeyinin hipotensiv döneme göre önemli oranda artış gösterdiği kaydedildi. Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında hipertonik NaCI ve dextran kombinasyonunun küçük hacimlerde damar içi infüzyonunun avantajlı olabileceği kanısına varıldı.