1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 083-088
SIĞIRLARDA PLAZMA, MONONÜKLEER VE POLİMORF NÜKLEER LÖKOSİT VİTAMİN C DÜZEYLERİ İLE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Seyfullah Haliloğlu1, Nuri Başpınar1, A.Levent Baş2, Muammer Elmas2
1SÜ Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
2SÜ Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Mononükleer lökosil. polimorfnükleer lökosit, vitamin C, sığır, biyokimyasal parametreler
Görüntülenme Sayısı:2508 - İndirilme Sayısı: 1334

Bu çalışmada; sığırlarda plazma, mononükleer lökosil {MNL} ve polimorfnükleer lökosit (PMNL) vitamin C düzeyleri ile bazı biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmada aynı bakım ve beslemeli. 2-3 yaşlı 22 adet Holştayn ırkı düvelerin V. jugularıs'lerinden alınan kan örnekleri kullanıldı. MNL, PMNL ve plazma vitamin C analizleri spektrofotometrik olarak, plazma glikoz, kolesterol, toplam protein ve albümin analizleri ise otoanalizör'de yapıldı. Plazma, MNL, PMNL vitamin C düzeyleri sırasıyla 4.97 ± 0 29 pg/ml, 0.479 ± 0.055 pg/hücre, 0 040 ± Ç),004 pg/hücre; plazma glikoz, kolesıerol, toplanı protein ve albümin düzeyleri sırasıyla 93.59 ± 1.56 mg/dl, 114.50 ±6.04 mg/dl, 6.84 ±0.12 g/dl ve 3.48 s 0.03 g/dl olarak betidendi. Denemeye alınan hayvanlarda MNL ve plazma vitamin C düzeyleri arasında pozitif (p<0 01). MNL ve PMNL vitamin C düzeyleri arasında negatif (p<0.01) korelasyon gözlendi. Ayrıca plazma toplam protein düzeyleri ile plazma (p<0.01) ve MNL (p<0.01) vitamin C düzeyleri arasında negatif, glikoz düzeyleri arasında ise pozitif (p<0.05) korelasyon saptandı. Sonuç olarak; organizmadaki vitamin C dengesi hakkında daha sağlıklı bilgi edinebilmek amacıyla plazma vitamin C düzeylerinin yanında MNL ve PMNL vitamin C düzeylerinin de belirlenmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı.