1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-103
OKSİTETRASİKLİNİN KÖPEKLERDE BİYOKİMYASAL TOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Bünyamin Traş1, Mehmet Macien2, Ahmet Levent Baş1, Muammer Elmas1, Enver Yazar1, Fatih Mehmet Birdane2
1S.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Oksitetrasiklin, toksisite, biyokimyasal parametre, köpek
Görüntülenme Sayısı:2651 - İndirilme Sayısı: 1372

Bu araştırmada, Veteriner Hekimlik alanında sık olarak kullanılan antibiyotiklerden biri olan oksitetrasiklinin Ca, İP, Mg ve vitamin D metabolizması üzerindeki etkileri araştırıldı. Normal doz ve tedavi periyodu süresince klinik ve la-boratuvar parametrelerinde gözlenen değişimler incelendi. Araştırmanın materyalini farklı yaş ve cinsiyetlerde, 5 sağlıklı köpek oluşturdu. Tüm köpeklere 20 mg/kg gün dozunda, 14 gün boyunca kas içi (K.l.) oksitetrasiklin (Primamycin-Pfizerş ) enjeksiyonları yapıldı. Denemenin 14. gününde, iyonize Ca ve düzeltilmiş Ca konsantrasyonlarında çok önemli (p<0.01) düşme, serum PTH, İP ve Mg konsantrasyonlarında ise önemsiz (p>0.05) artışlar ile Vitamin D konsantrasyonunda Önemsiz (p>0.05) düşme tespit edildi. Sonuç olarak, oksitetrasiklin enjeksiyonlarının Ca, P. Mg ve vitamin D metabolizmasında önemli değişikliklere neden olabileceği, uzun süreli tedavi uygulamalarında ise hastaların Ca, P, Mg ve Vilamin D metabolizmasının takip edilmesi gerektiği kanaatine varıldı.