pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 113-120
FELİN İMMUN YETMEZLİK VİRUS'UNUN (FİV) SEROPOZİTİF OLDUĞU KEDİLERDE KAN PIHTILAŞMA SİSTEMİNİN KONTROLÜ
Abdülkerim Deniz
Anahtar Sözcükler: Felin immun yetmezlik virusu, kan pıhtılaşması
Görüntülenme Sayısı:1889 - İndirilme Sayısı: 2216

Felin immun yetmezlik virus'una (FİV) karşı seropozitif olan 42 kedido kan pıhtılaşma sistemi, protrombin zamanı (PZ), aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanı (APTZ), trombin zamanı (TZ) ve fibrinojen konsantrasyonu (FK) ölçülerek kontrol edilmiştir. Ayrıca bu kedilerde plazma albümin ve toplam protein konsantrasyonları da (TPK) ölçülmüştür. FİV seropozitif kedilerin tümünde optimize edilmiş test ile ölçülen PZ'larının norma) (31.95+1.99 san.) olduğu saptanmıştır. Bu da infekte kedilerin eksoj'en pıhtılaşma sistemlerinde her hangi bir bozukluk olmadığını göstermiştir. Infekte kedilerin 12'sinde (%28.6) APTZ'nın (25.6İ18.52 san.) ve 15'inde (%35,7) TZ'nın/n (23.73(6.98 san.) patolojik olarak uzadığı görülmüştür. FK 20 (%54.05) ve TPK 10 (%24.4) infekte kedide normalden yüksek bulunmuştur. Albümin konsantrasyonu ise 11 (% 36.6) kedide düşük olarak saptanmıştır. TZ'ları patolojik uzamış kedilerin (30.09±1.89 san.) plazma TPK'ları ve FK'ian, TZ'ları normal kedilerden (19.89±0.38 san.) önemli derecede yüksek (pcO.OS), plazma albümin konsantrasyonu ise düşük olarak saptanmıştır (p< 0,05). Sonuç olarak, araştırmada, FİV enfeksiyonunun seyri esnasında eksojon pıhtılaşma sisteminin normal, fakat endojen pıhtılaşma sisteminde ve fibrin oluşum sürecinde bir bozukluk olduğu saptanmıştır. Endojen sistemdeki bozukluğun fibrin oluşumunun gecikmesinden veya bu sistemin faktör aktivi tel erinde ki düşüklüğünden kaynaklanacağı kanısına vanlmıştır. Pıhtılaşabilen FK'nun yüsek olmasına rağmen, TZ'nı patolojik olarak saptanmıştır. Özellikle TZ uzamış kedilerde düşük albümin miktarına rağmen, TPK'nun yüksek olmast,±ve±globülinler gibi artan akut faz proteinlerinin veya gammaglobülinlerin (paraprotein for* munda) fibrin oluşumunu engellemiş olmasıyla açıklanabilir. Endojen pıhtılaşma sistemindeki ve fibrin oluşumundaki bozukluklar in fek ı e kedilerde kanamalı bir klinik belirtiye sebep olmamıştır. Bu sonuçlara göre. FİV seropozitif kedilerin kan pıhtılaşma bozuklukları spontan kanamalar için tehlikeli olmayabilir.