1999, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 121-128
GnRH ve PGF KOMBİNASYONU' NUN İNEKLERDE ÖSTRÜS SENKRONİZASYONU ve GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
Abdullah Kaya1, Kenan Çoyan1, Ahmet Semacan2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: İnek, östrüs senkronizasyonu, GnRH. PGF2α
Görüntülenme Sayısı:2885 - İndirilme Sayısı: 3560

Bu araştırma, ineklerde östrüs senkronizasyonu için GnRH ve PGF2α kombinasyonu ile çift doz PGF2α uygulamalarının etkilerinin karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Araştırma, 3-5 yaşlı 20 baş (6 Brangus, 14 isviçre Esmer) inek üzerinde gerçekleştirildi. İnekler tesadüti örnekleme ile 2 gruba ayrıldı. Östrüs siklusunun evresine bakılmaksızın I. gruptaki ineklere (n = 10) 20 µg GnRH kas içi yolla uygulandı (0. gün), 7 gün sonrasında ise PGF2α enjekte edilerek senkronize edildi. II. gruptaki inekler (n = 10). 11 gün aralıklarla çift doz PGF2α ile senkronize edildi, İnekler, östrüsün belirlenmesi amacıyla senkronizasyondan 24 saat sonra 4 gün süre ile gözlendi ve östrüsün başlamasından 12 saat sonra tohumlandılar. Plazma progesteron düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, GnRH ve PGF2αI enjeksiyonlarından önce ve tohumlama gününde olmak üzere kan örnekleri toplandı. Grupların ortalama enjeksiyon - Östrüs aralığı, senkronizasyon ve gebelik oranları belirlendi. Grupların uygulama öncesi ve östrüsteki plazma progesteron düzeyleri benzer bulundu (p>0.05), ancak senkronizasyon amacıyla PGF2α uygulandığı gün progesteron düzeyi I, grupta II. gruptan daha yüksek bulundu (P<0.01). Ortalama enjeksiyon - östrüs aralığı I ve II. gruplarda sırasıyla, 54.3 ± 3.2 ve 62.2 ± 3.2 saat olarak benzer bulundu (p > 0.05). Senkronizasyon oranları I ve II. gruplarda sırasıyla, % 100 ve % 80 olarak bulunmuş olup, gruplar arasındaki fark istatistiki açıdan önemli bulundu (p< 0.01). Birinci ve II. gruplarda sırasıyla % 60 ve % 40 oranında gebelik sağlanmış olup gruplar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p< 0.05). Senkronizasyonu takiben I. grupta östrüsler 40 - 60. saatler arasında yoğunlaşmasına rağmen II. grupta 40 - 80. saatler arasında homojen bir dağılım sergiledi. Sonuç olarak, ineklerde PGF2α ile östrüs senkronizasyonundan 7 gün önce bir GnRH analoğu uygulamanın, çift doz PGF2α uygulamalarına göre daha iyi sonuçlar verdiği kanısına varıldı.