pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2007, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-094
KAYA KEKLİĞİ (A. Graoca) VE SÜLÜNLERDE (P. Colchicus) KANAT KEMİKLERİ (OSSEA ALAE) ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKROANATOMİK ARAŞTIRMALAR
Sefa Lök1, Hakan Yalçın2
1Karamanoğlu Mehmet Hey Üniversitesi, Besyo, KARAMAN
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Kampüs, KONYA
Anahtar Sözcükler: Keklik, Sütün. Anatomi, Kemik, Kanat
Görüntülenme Sayısı:1850 - İndirilme Sayısı: 1898

Bu çalışmanın amacı, kaya keklikleri (A, graoca) ve halkalı sülünlerde (P. colchicus), kanal kemiklerini (ossa alae) oluşturan; humerus, radius, ulna, ossa carpi, carpometacarpus ve ossa digitorum manus'un makro anatomisini belirlemek ve aralarındaki farkları karşılaştırmaktır. Bu araştırmada onar haftalık 10 adet kaya kekliği ve 10 adet halkalı sülün kullanıldı. Kemikler üzerinde uzunluk ölçüleri değerleri ile belirli anatomik oluşumlar belirlendi. Humerus her iki türde de pneumatik yapıdaydı. Kekliklere ait tüm kemik uzunluk Ölçüleri, sülünlerden daha küçüktü. Humerus'un proximal'! düzeyinde impressio coracobrachial ve fossa penumotricipitalis oluşumları kekliklerde daha derin bir yapı olarak gözlendi. Sülünlerin tümünde radius, kekliklere nazaran daha belirgin bir dış kavise sahipti. Buna karşı ulna'nm dışa doğru olan eğimi kekliklerde daha belirgindi. Farklı olarak sülünlerin os carpi radiale'si düzensiz bir dörtgen veya papyon şeklindeydi. Sülün ve kekliklerin tümünde, 1. parmak bir phalanx'tan, 2. parmağın iki phalanx'tan, 3. parmağın ise bir adet phalanx'tan oluştuğu belirlendi. Genel olarak keklik ve sülünlerin kanat kemiklerinin, diğer kuş türleriyle karşılaştırıldığında belirgin farklılıklar gösterdiği gözlendi. Bunun yanında kektik ve sülünler arasında da bazı mak-roanatomik farklılıkların olduğu belirlendi.