pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-090
SİVANÜR ve TİYOSİYANATIN BAZI TOKSİKOKİNETİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE KOBALT KLORÜRÜN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
İbrahim Pirinçci1, Sadettin Tanyıldızı1, Sezai Kaya2, Bünyamin Traş3
1F.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2AÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3S.Ü. Veteriner Fakükesi Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Siyanür, tiyosiyanat, kobalt klorür, toksikokinetik, koyun
Görüntülenme Sayısı:1930 - İndirilme Sayısı: 1088

Bu çalışma deneysel olarak amigdalinle zehirlenen koyunlarda kan siyanür ve tiyosiyanat düzeylerine ait bazı toksikokinetik parametreler üzerine kobalt klorürün etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Bu çalışmada. ağırlıkları 5060 kg arasında olan 15 koyun kullanıldı. Amigdalin ve kobalt klorür verildikten sonra 0.5, 1,2,4,8,24,48 ve 72. saatlerde alınan kan örneklerindeki siyanür ve tiyosiyanat düzeylerine ait bazı toksikokinetik parametreler belirlendi. Kobalt klorür, 5 ve 15 mg/kg dozlarında damar içi yolla verildi. Daha sonra kan siyanür düzeylerine ait dağılım dönemi yarı ömürlerinin dozlara göre sırasıyla, 3.17±0.35 ve 4.03±0.65 saat; atılım dönemi yarı ömürlerinin sırasıyla, 27.62±3.16 ve 39.53±5.3S saat; ortalama kalış sürelerinin sırasıyla, 44.44±2.76 ve 109.29±8.43 saat; doruk yoğunluğa ulaşma sürelerinin 24. saat; doruk siyanür düzeylerinin ise sırasıyla, 0.120 ve 0.128 micro;g/ml olduğu tespit edildi. Bunun yanında, siyanür düzeylerine ait eğri altında kalan alan değerleri sırasıyla, 7.09±1.24 ve 5.93±0.64 µg saat/ml; kararlı durumdaki dağılım hacimleri sırasıyla, 0.099±0.005 ve 0.125±0.01 L/kg; klirens değerleri ise sırasıyla. 1.21±0.44 ve 2.52±1.21ml/saat. kg olarak hesaplandı. Kan tiyosiyanat düzeylerine ait dağılım dönemi yarı ömürlerinin dozlara göre sırasıyla, 0.30±0.02 ve 2.49±1.12 saat; atılım dönemi yarı ömürlerinin sırasıyla, 213.89±11.21 ve 96.56±9.35 saat; ortalama kalış sürelerinin sırasıyla. 309.09±25.76 ve 142.95±15.66 saat; doruk yoğunluğa ulaşma sürelerinin sırasıyla, 2 ve 1. saat; doruk tiyosiyanat düzeylerinin ise sırasıyla, düzeylerinin eğri altında kalan alan değerleri sırasıyla. 8.77±1.44 ve 3.26±1.55 µg. saat/ml; kararlı durumdaki dağılım hacimleri sırasıyla, 0.211i0.01 ve 1.333i0.05 L/kg; klirens değerlerinin ise sırasıyla 0.56±0.23 ve 7.66±1.55 m/saat. kg olarak tespit edildi.