pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2012, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-053
Meloksikamın endotoksemide serum vitamin ve sitokin düzeylerine etkisi
Akile Ozlem Yurt
Konya SGK Central Directorate of Health Affairs, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Meloksikam, endotoksemi, vitamin, sitokin
Görüntülenme Sayısı:2199 - İndirilme Sayısı: 1285

Amaç: Araştırmanın amacı lipopolisakkarit ile oluşturulan endotoksemide meloksikam uygulamasının serum vitamin ve sitokin düzeylerine etkisini belirlemektir. Ayrıca serum biyokimyasal parametreler de değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada elli yetişkin erkek Sprague Dawley rat kullanıldı. Beş adet rat 0 zaman örneklemeyi elde etmek için ayrıldıktan sonar kalan ratlar 3 eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba lipopolisakkarit (4 mg, intraperitoneal), ikinci gruba meloksikam (50 mg/kg, intraperitoneal) ve üçüncü gruba lipopolisakkarit (4 mg, intraperitoneal) + meloksikam (50 mg/kg, intraperitoneal) uygulandı. Kan örnekleri 2., 4. ve 8. saatlerde alındı. Serum retinol, β-karoten, vitamin C, interlöykin-1α, interlöykin-1β, interlöykin-2 ve rutin biyokimyasal parametreler ölçüldü.

Bulgular: Lipopolisakkarit uygulaması sonrasında düşen β-karoten düzeyi (p<0.05) meloksikam tarafından engellenirken, artan interlöykin-1α düzeyi engellenemedi (p<0.05). Lipopolisakkarit kalp, karaciğer ve böbrek hasar belirteçleri ile kolesterol ve trigliserit düzeylerini artırırken (p<0.05), meloksikam uygulaması kreatin kinaz-MB ile kolesterol düzeylerindeki artışları engellerken üre ve trigliserit düzeyini daha fazla yükselmesine neden oldu.

Öneri: Endotokseminin akut döneminde uygulanan meloksikam, vitamin kayıplarını ve kalp hasarını önlemede etkili olabilir. Ayrıca endotokseminin tedavisinde nonsteroid anti-enflamatuar ilaç ile vitamin ilaveleri faydalı olabilir.