1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-024
DEĞİŞİK ORANLARDA ÜRE KAPSAYAN RASYONLARıN ANKARA KEÇİSİNİN RUMEN VE KAN METABOLİTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Şule Kaya, Mehmet Kocabatmaz
S.Ü. Veteriner Fakültesi Fizyoloji, Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Ankara keçisi, üre, kan-tükürük-rumen sıvısı parametreleri
Görüntülenme Sayısı:2266 - İndirilme Sayısı: 1902

Bu çalışma % 75 buğday samanı ve % 25 konsantre yem içeren temel rasyona, konsantre yemin % 2 (Grup I) ve % 4 'ü (Grup II) oranında ilave edilen ürenin. Ankara keçilerinin tükürük, rumen sıvısı ve kan metabolitleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla yapıldı. Araştırmada 1.5 yaşlarında 3 baş erkek Ankara keçisi 3X3 Latinkare yöntemine göre kullanıldı. Örnekler yemleme öncesi, yemlemeden 2 saat ve 6 saat sonra alındı. ii. grubun rumen amonyak azotu tüm örnekleme zamanlarında (p<0.01), kan üre azotu ise yemleme sonrası diğer guruplardan yüksekti (P<0.01). Rumen sıvısı pH'sı kontrol ve I. grupta yemlemeden sonra azaldı (p<0.01). Üre verilen gruplarda tükürük üre azotu (P<0.05, p<0.01) ve rumen protozoon sayısı (p<0.01) yemleme öncesi ve sonrası örneklemelerde kontrol grubuna göre artış gösterdi. II. grubun 2. örnekleme zamanındaki tükürük pH'sı kontrol gurubuna göre (p<0.05), kan amonyak azotu ise aynı örnekleme zamanında diğer gruplara göre yüksekti (p<0.01). Serum toplam proteini kontrol grubunda üre verilen gruplara göre fazlayken (p<0.01).yemleme sonrası kan glikoz değeri i. grupta kontrol grubuna göre artış gösterdi (p<0.05). Asetik ve propiyonik asit miktarları gruplara ve örnekleme zamanlarına göre farklı bulunmazken. butirik asit miktarı I. grupta yemleme öncesi diğer gruplardan, 3. örnekleme zamanında ise kontrol grubundan fazlaydı. Toplam uçucu yağ asiti miktarı gruplar arasında anlamlı bir şekilde değişmedi. I. grubun 2. örnekleme zamanındaki rumen sıvısı pH'sının II. gruba göre düşük olması ve butirik asit konsantrasyonunun fazlalığı bu grupta rumende amonyak kullanımının arttığını, rumen epitelinin enerji ihtiyacı ve süt şekeri ve protein sentezinin diğer gruplara göre olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle, yetiştiricilere % 25 oranında konsantre yem içeren kaba yem ağırlıklı rasyonlara, konsantre yemin % 2'si oranında üre katmaları önerildi.