pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
AMİGDALİN İLE ZEHİRLENEN KOYUNLARDA SİYANÜR VE TİYOSİYANATIN RUMEN SIVISI ve KANDAKİ BAZI TOKSİKOKİNETİK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
İbrahim Pirinçci1, Sadettin Tanyıldızı1, Sezai Kaya2, Ender Yarsan2, Songül Özaydın1
1F.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2AÜ Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Siyanür, Tiyosiyanat, Toksikokinelik, Koyun
Görüntülenme Sayısı:1837 - İndirilme Sayısı: 1313

Bu araştırma amigdalin ile zehirlenen koyunlarda rumen siyanür ve kan siyanür ile tiyosiyanal düzeylerine ait bazı toksikokinetik parametrelerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Bu çalışmada, ağırlıkları 35-45 kg arasında olan 32 koyun kullanıldı. Amigdalin 0.25, 0.5, 1 ve 1.5 mg/kg dozlarında ağız yoluyla verildikten sonra 0.5, 1,2, 4, 8, 24, 48 ve 72. saatlerde alınan rumen sıvısı ve kan örneklerindeki siyanür ve tiyosiyanat düzeyleri belirtenerek, bunların dağılım dönemi yarı ömrü, atılım dönemi yan ömrü, ortalama parametreler belirtendi. Kullanılan dozlara göre rumen sıvısındaki siyanür düzeylerinin dağılım dönemi yarı ömürleri sırasıyla, 0.18±0.009, 0.14±0.01, 4.66±0.11 ve 4.82±0.1. saat; atılım dönemi yarı ömürlerinin sırasıyla 17.22±0.66, 14.80±0.43, 9.21±0.16 ve 9.66±0.40. saat; ve eğri altında kalan alan (EM) değerlerinin sırasıyla, 30.68±0.65, 30.04±0.24, 38.57±0.22 ve 39.29±0.17 µg.saat/ml olduğu görüldü. Bunun yanında siyanürün ortalama kalış sürelerinin sırasıyla. 26.52±1.01, 23.66±0.33, 19.55±0.12 ve 19.72±0.35.saat; siyanürün doruk noktaya ulaşma süresinin sırasıyla 2, 1,8 ve 8.saat; ve doruk siyanür düzeylerinin sırasıyla 0.983, 1.025, 1.241 ve 1.245 µg/ml olduğu belirlendi. Kullanılan dozlara göre kan siyanür düzeylerinin, dağılım dönemi yarı ömürlerinin sırasıyla, 0.15+0.05, 0.42±0.04, 1.45±2.05 ve 9.73±3.74 saat; atılım dönemi yarı ömürlerinin sırasıyla, 59.48+4.40, 55.12±42.66, 70.77+4.10 ve 48.05±19.27 saat; ve eğri altında kalan alan (EM) değerlerinin sırasıyla, 18.45±0.85, 45.10+21.14, 27.45±2.02 ve 25.76±2.77 µg.saat/ml olduğu tespit edildi. Kandaki siyanürün ortalama kalış sürelerinin ise sırasıyla, 87.56±5.93, 86.94±54.02. 105.93±7.25 ve 75.21±23.10 saal; doruk yoğunluğa ulaşma süresinin 1 saat; ve doruk siyanür düzeylerinin sırasıyla 0.165, 0.173. 0.166 ve 0.210 µg/ml olduğu belirlendi. Kullanılan dozlara göre kan tiyosiyanat düzeylerinin dağılım dönemi yarı ömürlerinin sırasıyla, 2.05+1.45. 0.16±0.05, 0.17±0.04 ve 0.29±0.13. saat; atılma dönemi yarı ömürlerinin sırasıyla 88.93±25.08, 73.21+19.44, 80.28±10.41 ve 80.81±15.26. saat; EM değerlerinin sırasıyla 8.60±6.42, 7.47+2.40, 7.14±1.02 ve 10.67+3.55 µg saat/ml; ve kandaki ortalama kalış sürelerinin sırasıyla 130.56±36.48. 107.20+27.54, 117.23±14.65 ve 117,67±22.01. saat olduğu hesaplandı. Ayrıca doruk konsantrasyon sürelerinin sırasıyla, 1,2,2 ve 2.saat; ve doruk tiyosiyanat değerlerinin ise sırasıyla 0.064, 0,056, 0.066 ve 0.056 µg/ml olduğu belirlendi.