pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-046
SİYANÜR ve TİYOSİYANATIN FARELERDE BAZI TOKSİKOKİNETİK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sadettin Tanyıldızı1, İbrahim Pirinçci1, Sezai Kaya2, Bünyamin Traş3, Ender Yersan2
1F.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2AÜ Veteriner Fakültesi. Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3S.Ü. Veteriner Fakültesi, Farmakoloji Toksikoloji Anabilim Dalı, ANKARA
Anahtar Sözcükler: Siyanür, Tiyosiyanat, Kan, Toksikinetik, Fare
Görüntülenme Sayısı:1763 - İndirilme Sayısı: 1178

Bu çalışmada deneysel olarak siyanür zehirlenmesi oluşturulan farelerde siyanür ve tiyosiyanatın bazı tok-sikokinetik parametreler incelenmiştir. Araştırmada, ağırlıkları 40-50 g arasında olan 200 fare kullanıldı. Sodyum siyanürün 0.1, 0.2, 0.4 ve 0.8 mg/kg dozlarında periton içi verilmesinden sonra, 6, 12, 30, 60, 120, 240, 360 ve 720. dakikalarda alınan kan örneklerinde siyanür ve tiyosiyanat düzeyi belirlenerek, bunların dağılım dönemi yarı-ömrü, atılım dönemi yarı-ömrü, eğri altında kalan alan (EM) ve ortalama kalış süresi gibi bazı toksikokinetik parametreler belirlendi. Kullanılan doza göre, kandaki siyanür düzeylerinin dağılım dönemi yan-ömürlernin sırasıyla, 0.04±0.02, 0.05±0.009, 0.06±0.008 ve 0.08±0.01 saat; atılım dönemi yarı-ömürlerinin sırasıyla 3.06±0.14, 2.36±0.02, 2.33±0.03 ve 2.28±0.06 saat; doruk yoğunluğa ulaşma süresinin 12 dakika ve doruk siyanür düzeylerinin sırasıyla 0.153, 0.308, 0.3S0 ve 0.376 µg/ml olduğu belirlendi. Buna ilaveten, ortalama kalış sürelerinin yine sırasıyla, 4.53±0.20, 3.50±0.03, 3.46±0.05 ve 3.43±0.12. saat ve EAA'ın dozlara göre sırasıyla, 33.50±2.62, 45.40±1.84, 48.91±2.77 ve 58.47±2.54 µg.saat/ml olduğu hesaplandı. Kan tiyosiyanat düzeylerine ait dağılım dönemi yarı-ömürlerinin sırasıyla, 0.07±0.008, 0.09±0.005, 0.09±0.005 ve 0.18±0.05 saat; atılma dönemi yarı-ömürlerinin sırasıyla, 62.80±19.36, 25.79:1:2.65, 14.48±0.41 ve 14.53+0.80 saat: kanda doruk yoğunluğa ulaşma süresinin 120 dakika ve doruk tiyosiyanat değerlerinin dozlara göre sırasıyla 0.265, 0.246, 0.408 ve 0.444 µg/ml olduğu belirlendi. Bunun yanında, kandaki ortalama kalış sürelerinin sırasıyla, 90.27:1:27.95, 37.37±3.83, 21.04±0.59 ve 21.27±1.17 saat; EM değerlerinin sırasıyla, 79.13±54.19, 28.06±1S.38, 8.92±0.45 ve 89.22±49.91 pg.saaVml olduğu hesaplandı.