pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 075-085
KUZULARDA DENEYSEL OLUŞTURULAN SEREBROKORTİKAL NEKROZUN PROFİLAKSİ ve TEDAVİSİNDE MAYANIN ETKİSİ
Mahmut Ok1, Kemal Irmak3, Mustafa Ortatatlı2, Veysi Aslan1, Kemal Çiftçi2, ismail Şen1, Fatih M. Birdane1
1S.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
3K.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Anabilim Dalı, KARS
Anahtar Sözcükler: Kuzu, maya, serebrokortikal nekroz
Görüntülenme Sayısı:1722 - İndirilme Sayısı: 4372

Bu çalışmada, kuzularda deneysel olarak amprolium ile oluşturulan serebrokortikal nekrozun tedavi ve pro-filaksisinde mayanın etkisi araştırıldı. Materyal olarak 6-8 aylık, canlı ağırlıkları 14-16 kg arasında değişen 9 kuzu kullanıldı. Kuzular 3'erü 3 gruba ayrıldı. Bütün kuzulara deneme süresince 600 mg/kg/gün dozunda amprolium, sonda ile içirildi. Ayrıca I. grupta! kuzulara proflaksi amacıyla deneme süresince, III. gruptakilere ise tedavi amacıyla günlük 2 gr/kg dozunda oral yolla maya verildi. Birinci gruptaki 2 kuzu (1 ve 3 nolu) hariç denemeye alınan bütün kuzularda, 24-62. günler arasında serebrokortikal nekroza ilişkin klinik belirtiler şekillendi. Bu kuzularda serum glikoz ve ALT kon-santrasyonlarında önemli artış (p < 0.05, p<0.01), plazma tiamin seviyesinde ise tedrici olarak önemi azalma (p< 0.05, p<0.01) belirlendi. Klinik belirti gösteren kuzuarın otopsisinde.makroskobik olarak meninkslerde hiperemi, beyin dokusunda şişkinlik ve ödem, mikroskobik olarak ise perivasküler ve perinöronal ödem, işemik nöronal değişiklikler ve serebral-kortekste fokal nekrotik odaklar tespit edildi. Sonuç olarak, mayanın kuzlarda serebrokortikal nekrozun önlenmesinde etkili olduğu, fakat tedavi edici etkisinin pek olmadığı anlaşıldı.