pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1998, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 151-160
RASYONA KATILAN VİTAMİN VE İZ MİNERAL KARMALARININ KUZULARDA BESİ PERFORMANSI, KAN PLAZMASI, YAPAĞI KALİTESİ VE SİNDİRİLME DERECESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Halit İmik1, Behiç Coşkun2, Melik Aytaç3 Ali Muhtar Tiftik4
1A.K.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYON
2S.Ü. Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
3Lalahan Hay. Araş. Enstitüsü, ANKARA
4S.Ü. Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Vitamin-mineral önkarışımları, kuzu, besi performanssı
Görüntülenme Sayısı:1794 - İndirilme Sayısı: 3357

Bu araştırmada farklı düzeylerde rasyona katılan vitamin ve iz mineral karmalarının kuzularda besi performansı, kan plazması. yapağı kafitesi ve sindirilme derecesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada 2.5 aylık yaşta 35 baş sütten kesilmiş Akkaraman kuzu kulfanılmış ve besi 56 gün sürmüştür. Araştırma vitamin ve mineral önkanşımı ilave edilmeyen kontrol (K), sadece ticari vitamin ön karışımının önerilen dozda ilave edildiği (V), sadece ticari mineral ön karışımının önerilen dozda ilave edildiği (M), her iki ön karışımının birlikte ilave edildiği (VM) ve vitamin ve mineral premiksinin yarı dozda ilave edildiği (VM/2) grup olamak üzere toplam 5 grup ile yürütülmüştür. Deneme süresince sıcaklıkfar 24 ve 36 C arasında değişmiştir. K, V, M, VM ve VM/2 gruplarında günfük canlı ağırlık artış ortalamaları sırasıyla 241, 271, 368, 350 ve 361g olarak belirfenmiş, mineraf premiksi ilave edilen gruplar diğer iki gruptan istatiksel bakımından daha yüksek canlı ağırlık kazanmışlardır (P<0.05). Hip bölgesinden kırkım sonrası alınan yapağı numunelerinde incefik gruplara göre sırasıyla 22.69, 27.71. 27.56, 27.60 ve 26.63 mikron olarak bulunmuş, bununla birlikte kirli ve temiz yapağı ağırlıkları, uzunluk, ondulasyon oranları belirlenmiştir. Besi sonunda plazmadaki vitamin A, Zn ve Cu seviyeleri gruplara göre sırasıyla vitamin A için; 81.30, 100.19, 100.96, 80.54 ve 81.52 d/dl; Zn için 175.21, 198.93, 269.46, 236.43 ve 251.39 d/dl; Cu için 172.68, 152.50, 127.00, 127.14 ve 107.22 g/dl olarak tesbit edilmiştir. Sonuç olarak rasyona ilave edilen iz mineral karmaları günlük canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkilerken, yapağıda kalınlaşma eğifimi gözlenmiştir.