pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 005-010
FARKLI BAKIM ŞARTLARINDA KINALI KEKLİKLERİN (A. chukar) BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ
Orhan Çetin1, Kemal Kırıkçı1, Nurettin Gülşen2
1S.Ü Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, KONYA
2S.Ü Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Keklik, yumurta verimi, kuluçka özellikleri, büyüme, entansif şartlar
Görüntülenme Sayısı:1850 - İndirilme Sayısı: 2530

Bu çalışma, Türkiye'nin yerli bir yaban hayvan türü olan Kmalı Kekliklerin entansif şartlardaki yumurta verimi, kuluçka ve civcivlerin büyüme özelliklerini tespit etmek ve korunmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır Türkiye'nin çeşitli yörelerinden getirilen Kınalı Keklikler; 5 erkek:5 dişi olacak şekilde serbest ve herbirinde 1 erkek: 1 dişi olacak şekilde toplam 5 kafeste çiftleştirilmişlerdir. Sürü ve kafes kekliklerinden elde edilen ortalama yumurta verimi, yumurta verimi (%), yumurta ağırlığı, döllülük oranı, kuluçka randımanı ve çtkım gücü değerleri sırasıyla: 38.40 ve 11.20 adet. % 47 ve % 16, 19.31 ve 18.99 g, % 89.06 ve % 57.14. % 81.25 ve % 53.57 ve % 91.11 ve % 93.75 olarak gerçekleşmiştir. Gruplarda; yumurta ağırlığı ve yumurtlama randımanı değerleri arasında P<0,01 düzeyinde; yumurta verimi, döllülük oranı ve kuluçka randımanı değerleri arasında P<0.001 düzeyinde önemli bir farklılık bulunurken, döllü yumurtalardan çıkan civciv oranı değerinde herhangi bir farklılık bulunamamıştır (P>0.05). Kafes ve sürü kekliklerinde yumurtlama sezonu sırasıyla; 58 ve 83 gün devam etmiştir Denemede kullanılan her iki gruba ait anaç kekliklerin ortalama canlı ağırlıkları 411.39 g olarak bulunurken bu kekliklerden elde edilen keklik civcivlerinin 18 haftalık yaştaki ortalama canlı ağırlıkları 431.32 g olarak gerçekleşmiştir İlk yumurta ortalama 34 haftalık yaşta alınmıştır. Bu araştırmanın sonucunda. Kınalı Keklikler üzerinde bakım-besleme ve yumurta veriminin artırılmasına yönelik araştırmalar yapılmasının korunmasına ve gelişmekte o!an av sektörüne katkıda bulunabileceği kanaatine varıldı.