1997, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 033-040
BUZAĞILARDA ŞEKİLLENEN METABOLİK KEMİK HASTALIKLARININ BİYOKİMYASAL VE RADYOLOJİK TEŞHİSİ
Mustafa Kul
S.Ü. Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Buzağı, metabolik kemik hastalıkları, biyokimyasal tanı, radyolojik tanı
Görüntülenme Sayısı:2457 - İndirilme Sayısı: 1576

Bu çalışmada buzağılarda hatalı besleme ve yetiştirmeye bağlı olarak şekillenen metabolik kemik hastalıklarının, biyokimyasal ve radyolojik kriterler yardımı ile ayırıcı tanıları yapıldı. Çalışmanın materyalini farklı yaş, ırk ve cinsiyetteki 100 adet buzağı oluşturdu. Biyokimyasal incelemeler sonucu Ca, P ve vitamin A kan seviyelerinin raşitizma, juvenil osteopeni ve hipertrofik osteopati teşhis edilen hayvanlarda farklı olduğu (p<0.05) belirlendi. Sırasıyla Ca 8.64; 9.09 ve 12.52 mg/dl; P 5.93; 7.97 ve 8.78 mg/dl ve vitamin A 16.49; 28.73 ve 31.61 mcg/dl olarak bulundu. ALP ve pH değerleri bakımından hastalıklar arasında fark bulunmadı (p>0.05). Radyolojik olarak raşitizma, juvenil osteopeni ve hiperfrofik osteopati'nin benzer bulgular gösterdiği belirlendi. Buna bağlı olarak özellikle ayırıcı tanıda radyolojik bulguların yanında biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesinin önemli olduğu sonucuna varıldı.