pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2011, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-037
Türk merinosu koçlarının hemal düğümlerinde asit fosfataz (ACP-AZ) pozitif lenfositlerin yerleşimleri üzerinde ışık mikroskopik bir çalışma
Emrah Sur, Tuğba Özaydın, Yasemin Öznurlu
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kampus, 42075, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Türk Merinosu, hemal düğüm, ACP-az
Görüntülenme Sayısı:1869 - İndirilme Sayısı: 1298

Amaç: Bu çalışmada, Türk Merinosu koçlarının hemal düğümlerinde asit fosfataz (ACP-az) pozitif lenfositlerin yerleşimlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 2 yaşlı 6 adet Türk Merinosu koçundan alınan hemal düğüm örnekleri materyal olarak kullanıldı. Alınan kriyostat kesitlerinde ACP-az demonstrasyonu gerçekleştirildi.

Bulgular: ACP-az-pozitif lenfositlerin, özellikle sekonder foliküllerin germinal merkezlerinde yoğunlaştığı görüldü. Az sayıda ACP-az-pozitif lenfositin primer foliküller, foliküller arası bölge ve lenfatik kordonlarda yerleşim gösterdiği dikkati çekti.

Öneri: Ruminantların hemal düğümleri üzerinde daha kapsamlı deneysel çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna varıldı.